Een handelshuurovereenkomst duurt in principe 9 jaar

Het is onmogelijk een dergelijke huurovereenkomst af te sluiten voor een duur van minder dan 9 jaar. De handelshuurwet geeft deze bescherming aan de handelaar.

Naast de duurtijd van de overeenkomst moet men ook aandacht hebben voor de opzegmogelijkheden.

Op het einde van de 9 jaar, kan de eigenaar aan de huurder vragen het eigendom te verlaten. De huurder is dan verplicht het eigendom te verlaten. De eigenaar is niet verplicht zijn huurder een opzeg te geven. Na 9 jaar loopt de huurovereenkomst gewoon af.

Low cost juridische adviesverlening

Huurovereenkomst van onbepaalde duur

Zodra de duurtijd van de huurovereenkomst is afgelopen, zou de huurder het eigendom moeten verlaten hebben, maar ik de praktijk kan het zijn dat het eigendom blijft betrekken. De handelshuurwet voorziet dit geval en bepaalt dat er dan een huurovereenkomst van onbepaalde duur ontstaat en dat deze door huurder en verhuurder kan opgezegd worden mits een opzeg van 18 maanden. Is de huurder die in deze situatie is beland, zijn onzekere toestand beu, dan kan hij de hernieuwing van de huurovereenkomst vragen.

Een huurovereenkomst voor een, duurtijd van meer dan 9 jaar

Een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar afsluiten, betekent dat men deze overeenkomst moet laten overschrijven op het hypotheekkantoor, waarvoor men beroep moet doen op een notaris om de huurovereenkomst te tekenen.

Op eender welk tijdstip kunnen eigenaar en huurder overeenkomen de handelshuur in onderlinge overeenstemming aanpassen aan hun wensen. Hun akkoord moet echter steeds bij notariele akte worden vastgesteld.

Omdat 9 jaar niet zo lang zijn en een goede handelszaak afhankelijk kan zijn van zijn ligging, heeft de handelshuurwet de huurder de mogelijkheid gegeven om mits het respecteren van ingewikkelde strikte voorwaarden, een hernieuwing van zijn huurovereenkomst te bekomen. Dit heeft als resultaat dat de handelaar opnieuw voor minimum 9 jaar kan huren.

Belgie