law - lease - contract

 

Een huurcontract in Belgie wanneer de verhuurder een appartement verhuurt dat de huurder dient tot hoofdverblijfplaats en de eigenaar beheert het appartementsgebouw zelf (opbrengsteigendom)

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :

A.

Hierna genoemd "de eigenaar".

B.

Hierna genoemd "de huurder".

Is er overeengekomen wat volgt:

I. VOORWERP VAN DE HUUR :
De eigenaar geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt : Een appartement gelegen te ..., op de ... verdieping.
II. DUUR :
Het huurceel wordt aangegaan voor een termijn van negen jaar, ingaande op 1 juli tweeduizend en vier om te eindigen op 30 juni tweeduizend dertien.
Indien na voormelde termijn de huurder in het bezit van het gehuurde goed gelaten wordt, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.
Nochtans kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de wet inzake de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder; de huurder van zijn kant kan de huurovereenkomst insgelijks beëindigen overeenkomstig artikel 3 van zelfde wet. Ingeval van verkoop of eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, heeft de verkrijger het recht aan tegenwoordige overeenkomst een einde te stellen overeenkomstig artikel 9 van de wet hiervoren vermeld. III. HUURPRIJS :
Deze verhuring is toegestaan en aanvaard mits de basishuurprijs van ... euro. (... EURO.) per maand, betaalbaar op voorhand de eerste van iedere maand en wordt als draagbaar beschouwd, dit wil zeggen dat de huurder moet zorgen dat het overeenstemmend bedrag in het bezit komt van de verhuurder zonder dat deze laatste zich naar de woonst van de huurder dient te begeven.
De huurprijs is gebonden aan de index van de consumptieprijzen aan de verbruiker volgens de formule :
basishuurprijs x nieuw indexcijfer = aangepaste huurprijs
aanvangsindexcijfer
Het "nieuw indexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die aan de huuraanpassing voorafgaat. Het "aanvangsindexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten.
Deze aanpassing zal gebeuren telkens op de eerste van de maand die volgt op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, namelijk voor de eerste maal de eerste ...... en één vervolgens ieder jaar telkens de eerste ....
De huurprijs zal echter nooit lager mogen zijn dan deze thans bepaald.
De aangepaste huurprijs waarvan hiervoor sprake zal automatisch aan de verhuurder verschuldigd zijn zonder voorbericht vanwege deze laatste. Afstand van deze binding vanwege de verhuurder moet blijken uit een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van zijnentwege en niet uit het louter feit dat hij gedurende een zekere tijd zou nalaten achterstallige huuraanpassingen op te vorderen, of zelfs eigenhandig kwijtschriften zou opstellen voor ontvangst van niet-aangepaste huurgelden.
IV. BESTEMMING VAN HET GEHUURDE GOED :
De goederen, voorwerp dezer, zijn verhuurd als private woning.
Gezegde bestemming van het verhuurde goed maakt een essentiële voorwaarde uit van huidige huurovereenkomst. Indien de huurder aan voormelde lokalen een andere bestemming zou willen geven, zal hij voorafgaandelijk schriftelijk toelating van de eigenaar moeten bekomen.
V. UITVOERING VAN WERKEN :
De huurder zal geen enkele wijziging aan het gehuurde goed mogen brengen zonder te voren de schriftelijke toelating van de eigenaar te hebben verkregen en ingeval er werken zouden toegestaan en uitgevoerd zijn, zullen de plaatsen bij het einde of bij opzegging van het huurceel in hun oorspronkelijke staat moeten hersteld worden, of indien de eigenaar het verkiest, zullen de uitgevoerde werken zijn eigendom blijven, dit alles op kosten van de huurder en zonder enige vergoeding vanwege de eigenaar.
Opschriften of uithangborden mogen niet aangebracht worden.
De eigenaar weert elke verantwoordelijkheid af voor het geval er een ongeluk moest gebeuren ingevolge het uitvoeren der werken door de huurder.
De huurder heeft geen verhaal tegen de verhuurder, noch enig recht op vergoeding, ingeval van onderbreking van de levering van water, gas of electriciteit, welke er de oorzaak ook van weze.
De huurder zal de uitvoering van alle werken moeten toelaten die de eigenaar nuttig zou oordelen gedurende het huurceel aan het eigendom uit te voeren, zonder hieromtrent enige vergoeding of vermindering van huurprijs te kunnen eisen, zelfs indien de werken meer dan 40 dagen duren.
VI. ONDERHOUD :
A. DER PRIVATIEVE DELEN :
Buiten het onderhoud en de huurherstellingen door de wet aan de huurder opgelegd, zal deze gehouden zijn de gebroken of gebarsten ruiten te vernieuwen, zelfs wanneer zij zouden gebroken worden door heirkracht of onvoorziene voorvallen, zo ook de binnenschildering, behangpapier, sloten, rolluiken, zonneblinden, de electriciteits-en waterinrichtingen, centrale verwarmingsinrichtingen, de pomp, de riolen en wateraflopen te onderhouden, de schouwen minstens eens per jaar te doen vegen.
Zijn in alle geval ten laste van de huurder of dienen door de huurder nageleefd te worden :
- het uitvoeren van alle binnenschilderingen en onderhoud hiervan;
- het leggen van vast tapijt in de slaapkamers en hall en onderhoud hiervan;
- het onderhoud en de schildering van de ingemaakte kasten en toebehoren, evenals de herstelling hiervan;
- het uitvoeren van alle behangwerken en onderhoud hiervan;
- het onderhoud en de herstelling van de keukeninstallatie en toebehoren;
- bel : onderhoud en vernieuwen van de binnenbel;
- bad : zuiver houden van kalk en vlekken;
- balkons : zuiver en leeg;
- waterleidingen : vorstvrij houden (eigenaar verwittigen indien zulks onmogelijk is);
- houtwerk : geen gaatjes maken (afvoergaatjes voor condensatie aan ramen vrijhouden);
- brievenbus : hengsels en sloten goed onderhouden (o.a. smeren); privébus : alle herstellingen, sleutels vervangen indien nodig);
- vensters : geen gaatjes maken en goede werking onderhouden;
- aflopen en rioleringen : vrijhouden van verstoppingen;
- elektriciteitsinstallatie : vervangen van slecht werkende stopkontakten en schakelaars, vervangen van doorgebrande zekeringen;
- onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie;
- bepleistering : beschadigde delen zo onzichtbaar mogelijk bijwerken;
- trappen : vastzetten van losgekomen trap- en wandleuning, zuiver houden;
- gootstenen : onderhouden met aangepaste produkten, vrijwaren voor krassen, schrammen en scherven;
- afsluitingen : vasthechtingen, sloten, stangen en steunen onderhouden, bij risico op veiligheid bij hoogdringendheid eigenaar verwittigen;
- kelder : leeg en zuiver maken bij vertrek;
- scharnieren : geregeld oliën, losgekomen scharnieren vastzetten;
- centrale verwarming : eens per jaar door een vakman laten nazien;
- boilers : ontkalken en geregeld laten nazien;
- toiletten : tegen vorst beschermen en zuiver onderhouden;
- dakgoten en afvoerpijpen : vrij houden ingeval gemakkelijk bereikbaar;
- sleutels : alle sleutels bezorgen (ook de bijgemaakte) bij vertrek;
- muren : nagels en krammen verwijderen en gaatjes dichten en afvlakken;
- tegels (voor vloeren en muurbekleding) : de door gaatjes beschadigde tegels vervangen, ook indien enkele gebroken zijn;
- marmer : vrijwaren voor vlekken, krassen, gaatjes, scherven, met gepaste produkten reinigen en glanzend glad houden; - schoonmaken : het gehuurde goed proper achterlaten;
- parket : met aangepaste produkten onderhouden, vrijwaren voor krassen, deukjes en vlekken, niet plastificeren noch afschuren, zonder toestemming van de verhuurder;
- parlefoon : onderhoud en vernieuwen van het toestel in het appartement;
- plafond : afwassen alvorens vertrekken, vrijwaren voor gaatjes;
- sanitair : vrijwaren voor vorst, met aangepaste produkten onderhouden, pakkingen (leertjes) van de kranen vervangen indien nodig, vrijwaren voor verstoppingen;
- deuren : vrijwaren voor gaatjes, geen kijkglaasjes of sloten plaatsen zonder toestemming van de verhuurder;
- schouwen : de gebruikte schouwen geregeld laten reinigen, opgelet zware verantwoordelijkheid;
- bellen : onderhouden en kleine herstellingen;
- tapijten (ook vast tapijt) : vrij houden van vlekken en vuil, vrijwaren voor plekken;
- ruiten : gebroken ruiten vervangen, vrijwaren voor krassen en goed zuiver houden;
De huurder zal gehouden zijn alle schade door regen, wind of anderszins aan het eigendom veroorzaakt te vergoeden, indien hij nagelaten heeft op tijd en stond de eigenaar in kennis te stellen van de herstellingen die deze laatste te verrichten had, hij staat in voor alle schade veroorzaakt door verstopping of bevriezing der waterinrichtingen en centrale verwarmingsinrichtingen.
De eigenaar behoudt zich het recht voor het eigendom zo dikwijls te bezoeken als hij nodig oordeelt, om na te gaan of het goed wordt onderhouden of dit te laten onderzoeken door gelijk welke personen welke hiervoor door hem zouden aangesteld zijn.
B. DER GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN :
De huurder zal bovendien boven de huurprijs ook nog dragen en betalen, het aandeel van de verhuurde goederen in alle gemeenschappelijke kosten.
Deze kosten omvatten ondermeer het verbruik van water voor het ganse gebouw, de elektriciteit van de gemeenschappelijke delen, het onderhoud van al de gemeenschappelijke delen, het volledige onderhoud en alle kosten van de lift, het uitvoeren van alle binnenschilderingen aan de gemeenschappelijke delen, herstellingen aan de inkomdeuren, gebroken of gebarsten ruiten vernieuwen zelfs wanneer ze zouden gebroken worden door overmacht of onvoorziene gevallen, het kuisen van de regenputten en dakgoten, het ruimen van de collector-aalput, het onderhoud en de herstelling van de parlefooninstallatie, alsmede alle herstellingen die de wet lastens de huurders legt. De eigenaar bestuurt het gebouw en heeft alle machten dienaangaande.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aangericht door hemzelf of ondergeschikten aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
De huurder stort voor de gemeenschappelijke kosten een maandelijks voorschot van .... euro (... EURO.)
De juiste afrekening wordt jaarlijks gemaakt.
Bij de afrekening van de lasten, stort de huurder of de verhuurder, al naargelang het geval, het verschil tussen de gestorte voorschotten en de werkelijke lasten aan de andere partij.
Het maandelijks voorschot zal heraangepast worden op basis van de werkelijk gedane uitgaven gedurende de twaalf vorige maanden.
Iedere betaling moet vooreerst aangerekend op de verschuldigde provisies voor de kosten en/of op de achterstallige kosten en daarna op de verschuldigde huurgelden.
VII. LASTEN EN TAKSEN :
Alle lasten en taksen slaande op het verhuurde goed zijn ten laste van de huurder, uitgezonderd de onroerende voorheffing die ten laste blijft van de eigenaar.
Het verbruik, huren van meters, taksen, in verband met gas, electriciteit en water zijn voor rekening van de huurder, evenals alle kosten van verwarming.
VIII. OVERDRACHT VAN HUUR OF ONDERVERHURING :
Het is de huurder verboden het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk voort te verhuren of zijn huur aan anderen af te staan, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar en zonder dat de huurder zich kan beroepen op een stilzwijgende toestemming.
IX. VERZEKERING :
De huurder dient een verzekering af te sluiten tegen brandschade en alle andere huurrisico's met inbegrip van het verhaal van de eigenaar en van de geburen.
Desgewenst zal hij jaarlijks de betaling der premie dienen te bewijzen.
De huurder dient een bijvoegsel aan de polis te laten hechten waarbij de verzekeringsmaatschappij de verbintenis aangaat de ontbinding of de nietigheid van het kontrakt, om welke reden ook, niet te zullen inroepen, dan na de eigenaar ten minste 14 dagen op voorhand per aangetekend schrijven te hebben verwittigd.
X. BORGSOM :
De huurder zal als waarborg voor de huur, de som van ...... euro. (... EURO.).storten op een geïndividualiseerde rekening ten name van de huurder bij ...
De door het aldus geplaatste bedrag opgebrachte intrest wordt gekapitaliseerd.
Door het enkel feit van de plaatsing verkrijgt de verhuurder, voor elke schuldvordering, wegens de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen door de huurder en/of ingeval van het niet terugbezorgen der sleutels, een voorrecht op het actief van de rekening.
Over de waarborgrekening, zowel hoofdsom als intresten, kan niet worden beschikt dan ten bate van de ene of de andere partij, mits, ofwel een schriftelijk akkoord opgemaakt na het sluiten van de overeenkomst, ofwel een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van de uitgifte van een rechterlijke beslissing, wordt voorgelegd.
XI. VOORTIJDIGE VERBREKING :
Ingeval van voortijdige verbreking (niet ingeval van geldige opzeg) van het huurceel door de schuld van de huurder, dient deze - benevens alle kosten en uitgaven die daaruit voortvloeien en benevens de vervallen huur en alle kosten voortspruitende uit onderhavig kontrakt - 6 maanden huur te betalen ten titel van schadevergoeding en kosten van wederverhuring.
XII. AANPLAKBILJETTEN - BEZICHTIGING :
Gedurende de laatste 3 maanden voor het verstrijken of de verbreking van de overeenkomst of ingeval van verkoop van het gehuurde goed, heeft de eigenaar het recht alle gewenste aanplakbiljetten aan te brengen; gedurende deze periode dient de huurder te gedogen dat belangstellenden telkens gedurende de eerste 3 dagen van de week tussen 15.00 en 19.00 u., het eigendom komen bezichtigen.
XIII. INWENDIGE ORDE :
1. SLEUTELS :
Ingeval de huurder een sleutel verliest van de gemeenschappelijke inkomdeur is hij gehouden : a) onmiddellijk de eigenaar te verwittigen;
b) ten zijne laste te nemen de kosten voor het vervangen van het slot en het maken van de nodige nieuwe sleutels.
Een sleutel van de inkomdeur van het gehuurde appartement zal aan de eigenaar onder verzegelde omslag overhandigd worden.
De huurder geeft machtiging aan de eigenaar om ingeval van afwezigheid deze sleutel te gebruiken voor alle wettige doeleinden.
2. Bij verhuis mag noch de trap noch de lift gebruikt worden.
3. De huurders dienen alles te vermijden waardoor de andere bewoners van het gebouw of van de aanpalende gebouwen gehinderd of lastig gevallen zouden kunnen worden.
XIV. VARIA :
1. De verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien verbinden op hoofdelijke en ondeelbare wijze eigenaar en huurder, hun erfgenamen en rechthebbenden ten welke titel ook.
2. De partijen komen overeen dat er op tegenspraak en op kosten van de huurder, op eerste verzoek van de verhuurder of van de huurder, een omstandige plaatsbeschrijving zal opgemaakt worden, gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn of ten laatste gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden.
Worden in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen aangebracht, dan kan elke partij eisen dat op tegenspraak en op kosten van de huurder een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
XV. ONTEIGENING :
Ingeval van gehele of gedeeltelijke onteigening van het verhuurde goed zal de huurder geen verhaal hebben tegen de eigenaar. Hij zal zich tevens onthouden aan de onteigenende overheid vergoedingen te vragen die in mindering zouden kunnen komen van de vergoedingen door de verhuurder gevraagd of bekomen.
XVI. BIJZONDERE VOORWAARDEN :
Voor het heffen der registratierechten verklaart de huurder dat de gehuurde goederen uitsluitend bestemd zijn tot de huisvesting van hem en zijn gezin. Pro fisco worden alle lasten voor de huurder geschat op vijf ten honderd.
Alle zegels, registratierechten, kosten van opstel of boeten van deze overeenkomst, zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
Aldus in drie exemplaren opgemaakt te ........
Op ........
Elk der partijen verklarende een exemplaar ontvangen te hebben.


Is er een syndicus aangesteld in het gebouw dan zal men een clausule voorzien om de lopende kosten door te rekenen .

Contacteer de auteur van deze pagina.