Huurcontract in Belgie wanneer een syndicus (en niet de eigenaar van het appartement) het appartementsgebouw beheert)

VI. ONDERHOUD : VI. ONDERHOUD :
A. DER PRIVATIEVE DELEN :
Buiten het onderhoud en de huurherstellingen door de wet aan de huurder opgelegd, zal deze gehouden zijn de gebroken of gebarsten ruiten te vernieuwen, zelfs wanneer zij zouden gebroken worden door heirkracht of onvoorziene voorvallen, zo ook de binnenschildering, behangpapier, sloten, rolluiken, zonneblinden, de electriciteits-en waterinrichtingen, centrale verwarmingsinrichtingen, de pomp, de riolen en wateraflopen te onderhouden, de schouwen minstens eens per jaar te doen vegen.
Zijn in alle geval ten laste van de huurder of dienen door de huurder nageleefd te worden :
- het uitvoeren van alle binnenschilderingen en onderhoud hiervan;
- het leggen van vast tapijt in de slaapkamers en hall en onderhoud hiervan;
- het onderhoud en de schildering van de ingemaakte kasten en toebehoren, evenals de herstelling hiervan;
- het uitvoeren van alle behangwerken en onderhoud hiervan;
- het onderhoud en de herstelling van de keukeninstallatie en toebehoren;
- bel : onderhoud en vernieuwen van de binnenbel;
- bad : zuiver houden van kalk en vlekken;
- balkons : zuiver en leeg;
- waterleidingen : vorstvrij houden (eigenaar verwittigen indien zulks onmogelijk is);
- houtwerk : geen gaatjes maken (afvoergaatjes voor condensatie aan ramen vrijhouden);
- brievenbus : hengsels en sloten goed onderhouden (o.a. smeren); privťbus : alle herstellingen, sleutels vervangen indien nodig);
- vensters : geen gaatjes maken en goede werking onderhouden;
- aflopen en rioleringen : vrijhouden van verstoppingen;
- elektriciteitsinstallatie : vervangen van slecht werkende stopkontakten en schakelaars, vervangen van doorgebrande zekeringen;
- onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie;
- bepleistering : beschadigde delen zo onzichtbaar mogelijk bijwerken;
- trappen : vastzetten van losgekomen trap- en wandleuning, zuiver houden;
- gootstenen : onderhouden met aangepaste produkten, vrijwaren voor krassen, schrammen en scherven;
- afsluitingen : vasthechtingen, sloten, stangen en steunen onderhouden, bij risico op veiligheid bij hoogdringendheid eigenaar verwittigen;
- kelder : leeg en zuiver maken bij vertrek;
- scharnieren : geregeld oliŽn, losgekomen scharnieren vastzetten;
- centrale verwarming : eens per jaar door een vakman laten nazien;
- boilers : ontkalken en geregeld laten nazien;
- toiletten : tegen vorst beschermen en zuiver onderhouden;
- dakgoten en afvoerpijpen : vrij houden ingeval gemakkelijk bereikbaar;
- sleutels : alle sleutels bezorgen (ook de bijgemaakte) bij vertrek;
- muren : nagels en krammen verwijderen en gaatjes dichten en afvlakken;
- tegels (voor vloeren en muurbekleding) : de door gaatjes beschadigde tegels vervangen, ook indien enkele gebroken zijn;
- marmer : vrijwaren voor vlekken, krassen, gaatjes, scherven, met gepaste produkten reinigen en glanzend glad houden; - schoonmaken : het gehuurde goed proper achterlaten;
- parket : met aangepaste produkten onderhouden, vrijwaren voor krassen, deukjes en vlekken, niet plastificeren noch afschuren, zonder toestemming van de verhuurder;
- parlefoon : onderhoud en vernieuwen van het toestel in het appartement;
- plafond : afwassen alvorens vertrekken, vrijwaren voor gaatjes;
- sanitair : vrijwaren voor vorst, met aangepaste produkten onderhouden, pakkingen (leertjes) van de kranen vervangen indien nodig, vrijwaren voor verstoppingen;
- deuren : vrijwaren voor gaatjes, geen kijkglaasjes of sloten plaatsen zonder toestemming van de verhuurder;
- schouwen : de gebruikte schouwen geregeld laten reinigen, opgelet zware verantwoordelijkheid;
- bellen : onderhouden en kleine herstellingen;
- tapijten (ook vast tapijt) : vrij houden van vlekken en vuil, vrijwaren voor plekken;
- ruiten : gebroken ruiten vervangen, vrijwaren voor krassen en goed zuiver houden;
De huurder zal gehouden zijn alle schade door regen, wind of anderszins aan het eigendom veroorzaakt te vergoeden, indien hij nagelaten heeft op tijd en stond de eigenaar in kennis te stellen van de herstellingen die deze laatste te verrichten had, hij staat in voor alle schade veroorzaakt door verstopping of bevriezing der waterinrichtingen en centrale verwarmingsinrichtingen.
De eigenaar behoudt zich het recht voor het eigendom zo dikwijls te bezoeken als hij nodig oordeelt, om na te gaan of het goed wordt onderhouden of dit te laten onderzoeken door gelijk welke personen welke hiervoor door hem zouden aangesteld zijn.
B. DER GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN :
De huurder zal bovendien boven de huurprijs ook nog dragen en betalen, het aandeel van de verhuurde goederen in alle gemeenschappelijke kosten.
Deze kosten omvatten ondermeer het verbruik van water voor het ganse gebouw, de elektriciteit van de gemeenschappelijke delen, het onderhoud van al de gemeenschappelijke delen, het volledige onderhoud en alle kosten van de lift, het uitvoeren van alle binnenschilderingen aan de gemeenschappelijke delen, herstellingen aan de inkomdeuren, gebroken of gebarsten ruiten vernieuwen zelfs wanneer ze zouden gebroken worden door overmacht of onvoorziene gevallen, het kuisen van de regenputten en dakgoten, het ruimen van de collector-aalput, het onderhoud en de herstelling van de parlefooninstallatie, alsmede alle herstellingen die de wet lastens de huurders legt.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aangericht door hemzelf of ondergeschikten aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

XV. BASISAKTE - ONKOSTEN : De huurder erkent kennis genomen te hebben van de basisakte en het reglement van medeŽigendom van het gebouw waarvan het gehuurde goed deel uitmaakt. De huurder gaat de verbintenissen aan zich te schikken naar alle rechten en verplichtingen erin bedongen. Hij verklaart eveneens zich te willen gedragen naar de voorschriften van het beheersboek.
De huurder is eveneens verantwoordelijk voor alle schade aangericht door hemzelf of ondergeschikten aan de lokalen en plaatsen waarvan het gebruik gemeenschappelijk is aan al de bewoners van het gebouw.
De huurder zal bovendien boven de huurprijs ook nog dragen en betalen, het aandeel van de verhuurde goederen in de gemeenschappelijke kosten. Deze kosten begrijpen ook deze der verwarming en warm water. Het aandeel van het verhuurde goed in die kosten is bepaald in de basisakte. De huurder stort hiervoor een maandelijks voorschot van .... De juiste afrekening wordt jaarlijks gemaakt.
Bij de afrekening van de lasten, stort de huurder of de verhuurder, al naargelang het geval, het verschil tussen de gestorte voorschotten en de werkelijke lasten aan de andere partij.
Het maandelijks voorschot zal heraangepast worden op basis van de werkelijk gedane uitgaven gedurende de twaalf vorige maanden.
Iedere betaling moet vooreerst aangerekend op de verschuldigde provisies voor de kosten en/of op de achterstallige kosten en daarna op de verschuldigde huurgelden.

Contacteer de auteur van deze pagina.