law - lease - contract

Ondergetekende verklaart een appartement in huur te nemen in Belgie

This page in English.

ONDERGETEKENDE :

Nemen in huur van ...., te ....,

AANDUIDING VAN HET GEHUURDE :

DUUR : De huur wordt aangegaan voor een termijn van negen jaar ingaande op ..... om te eindigen op .....

Indien na voormelde termijn de huurders in het bezit van het gehuurde goed gelaten wordt, wordt de huur telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.
De huur kan beëindigd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel drie van de wet inzake de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.
Ingeval van verkoop of eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, heeft de verkrijger het recht aan de tegenwoordige huur een einde te stellen overeenkomstig artikel negen van de wet hiervoren vermeld.

De maandelijkse basishuurprijs bedraagt : ....

De huurprijs is gebonden aan de index van de consumptieprijzen aan de verbruiker volgens de formule :
basishuurprijs x nieuw indexcijfer = aangepaste huurprijs
aanvangsindexcijfer
Het "nieuw indexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die aan de huuraanpassing voorafgaat.
Het "aanvangsindexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten.
Deze aanpassing zal gebeuren telkens op de eerste van de maand die volgt op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, namelijk voor de eerste maal de eerste .............. en vervolgens ieder jaar telkens de eerste ........

De huurprijs zal echter nooit lager mogen zijn dan deze thans bepaald.
De aangepaste huurprijs waarvan hierboven sprake zal automatisch aan de verhuurder verschuldigd zijn zonder voorbericht vanwege deze laatste. Afstand van deze binding vanwege de verhuurder moet blijken uit een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van zijnentwege en niet uit het louter feit dat hij gedurende een zekere tijd zou nalaten achterstallige huuraanpassingen op te vorderen, of zelfs eigenhandig kwijtschriften zou opstellen voor ontvangst van niet-aangepaste huurgelden.
De huur is betaalbaar de eerste van iedere maand op voorhand door storting op rekening nummer ...... van mevrouw .... te ....

Het verbruik, huren van meters, taksen in verband met gas, electriciteit en water zijn voor rekening van de huurder, evenals alle kosten van verwarming.
Verder zullen de huurders dragen en betalen het verbruik van water en elektriciteit der gemene delen, het onderhoud der gemene delen van het ganse gebouw, het onderhoud van de lift; hiervoor dient maandelijks een provisie betaald te worden die bij stijging der kosten kan verhoogd worden door de eigenaar, deze provisie bedraagt thans per maand ........

Het verhuurde appartement is voorzien van centrale verwarming. De huurder zal van deze inrichting een verstandig gebruik maken. De verhuurder waarborgt geen enkele warmtegraad. De kosten van het verbruik zijn voor rekening van de huurder. De aankoop van de brandstof geschiedt door de zorgen van de eigenaar aan de officiele prijzen. De huurder zal zijn aandeel aan de verhuurder betalen op diens eerste verzoek en na voorlegging van de fakturen terzake. Het aandeel van de huurder is betaalbaar na iedere levering en zal telkens bepaald worden door het totale bedrag van de faktuur te delen door het aantal appartementen, dewelke verhuurd zijn op het ogenblik van de levering waarop de betrokken faktuur slaat. Dit aantal is momenteel bepaald op een/vijfde (1/5) van de faktuur. De huurder stort hiervoor in alle geval een maandelijkse provisie van ............

Bij de afrekening van de lasten, stort de huurder of de verhuurder, al naargelang van het geval, het verschil tussen de gestorte voorschotten en de werkelijke lasten aan de andere partij.
Het maandelijks voorschot zal heraangepast worden op basis van de werkelijk gedane uitgaven gedurende de twaalf vorige maanden.
Daarenboven verplichten de huurders zich een borg te storten van ...... welke van rechtswege aan de eigenaar toekomt bij niet-vervulling der verplichtingen van de huurders of ingeval van het niet terugbezorgen van de sleutels. De gestorte borg zal geen intrest opbrengen.
Op kosten van de huurder, zal op eerste verzoek van de verhuurder of van de huurder een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt worden, gedurende de tijd dat de plaatsen niet gebruikt worden.
Bij verhuis is de poutrel te gebruiken op het dak en niet de lift noch de trap.
Beurtelings zullen de huurders instaan voor kuisen van bordis; deel trap en gemene delen.
Het is verboden voort te verhuren, onder te verhuren, de huur geheel of gedeeltelijk af te staan.
Geen dieren mogen gehouden worden.
De huurders zullen instaan voor het breken van alle ruiten en plexiglas, zelfs indien deze schade door derde personen veroorzaakt werd en ook ingeval van overmacht of heirkracht.
Gedurende de laatste drie maanden voor het verstrijken of de verbreking van de overeenkomst ingeval van verkoop van het gehuurde goed, heeft de eigenaar het recht alle gewenste aanplakbiljetten aan te brengen; gedurende deze periode dient de huurder te gedogen dat belangstellenden telkens gedurende de eerste drie dagen van de week tussen zestien uur en achttien uur dertig minuten, het eigendom komen bezichtigen.
Iedere betaling moet vooreerst aangerekend worden op de verschuldigde provisies voor de kosten en/of op de achterstallige kosten en daarna op de verschuldigde huurgelden.
..., de ...

Meer informatie