Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel VIII. - Huur - Hoofdstuk II. - Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Artikel 1736 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

"Onverminderd het bepaalde in artikel 1758, wordt de voor onbepaalde duur gesloten huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan per maand.

De overeenkomst kan slechts worden beŽindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand."

Art. 1737

Duurtijd

De voor onbepaalde duur aangegane huurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor 1 maand.

Opzeg

Huurovereenkomsten van onbepaalde duur kunnen worden opgezegd op 1 maand.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Handelshuurwet, Pachtwet en Woninghuurwet

De wetgever heeft in een aantal gevallen voorzien in een wettelijke regeling van de duurtijd van de huurovereenkomst. Deze huurovereenkomsten zijn daardoor nooit van onbepaalde duur.

Anno 2006 betekent dit in de meeste gevallen dat de huurovereenkomst geacht wordt (wettelijk verplicht) te zijn aangegaan voor een termijn van 9 jaar. Gezien dit toch een relatief lange termijn is, werden ook opzegmogelijkheden voorzien in de wet.

Partijen mogen geen extra opzegmogelijkheden toevoegen aan hun overeenkomst, gezien deze opzegmogelijkheden de verplichte wettelijke duurtijd zouden aantasten.

Woninghuurwet: Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

 

Burgerlijk Wetboek: gemeen huurrecht

Wie geen opzegmogelijkheid heeft voorzien in een huurovereenkomst van bepaalde duur, zal deze overeenkomst ook effectief tot de bepaalde termijn moeten uitvoeren, behoudens bijvoorbeeld:

- wanprestatie van 1 van de partijen

- de huurovereenkomst valt onder bijzondere wetten (woninghuurwet)

- onderling akkoord van huurder en verhuurder

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht