Woninghuurwet

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

§ 1.

§ 6. In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5.

Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.

Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent.

Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig berekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Opzeg van de huur van korte duur

De bijzondere opzegmogelijkheden van de woninghuurwet zijn hier niet van toepassing

Het gemene huurrecht in het Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet anno 2006 dienaangaande niets (Art. 1736 - Art. 1737). Maar daar kunnen partijen vrij een regeling teffen in hun overeenkomst.

In de woninghuurovereenkomst van korte duur kan men gezien het dwingend karakter van de Woninghuurwet geen extra opzegmogelijkheden voorzien. "Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent."

Dit zou betekenen dan noch huurder, noch verhuurder voortijdig een einde kunnen maken aan de huurovereenkomst, behoudens ingeval van wanprestatie of onderling akkoord. Deze wetgeving wordt niet altijd even strik toegepast door de Vrederechters.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht