De duur van de huurovereenkomst

Men kan een overeenkomst aangaan van bepaalde of van onbepaalde duur.

Inzake huurovereenkomsten leggen de woninghuurwet, de handelshuurwet en de pachtwet bepaalde minimale duurtijden op. Deze bepalingen zijn van dwingend recht. Een afwijking ervan in de huurovereenkomst zal geen gevolg hebben.

Low cost juridische adviesverlening

Het Begische gemene huurrecht

Artikel 1736 Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet dat de overeenkomst wordt geacht te zijn aangeaan voor de looptijd van 1 maand, indien partijen niets anders zijn overeengekomen.

 

Bijzondere regels inzake woninghuur (hoofdverblijfplaats van de huurder)

In principe dienen woninghuurovereenkomsten minimaal 9 jaar te duren. Zelfs indien partijen een kortere duurtijd zijn overeengekomen, zal hun huurovereenkomst toch geacht worden te zijn aangegaan voor minimaal 9 jaren anno 2006.

Maar het is ook toegelaten een huurovereenkomst aan te gaan van korte duur. Die duur mag dan evenwel niet meer dan 3 jaar bedragen.

De woninghuurwet werd gewijzigd in 1997.

 

Bijzondere regels inzake handelshuur

Handelshuurovereenkomsten moeten steeds voor de minimale duurtijd van 9 jaar worden aangegaan (1955). Bovendien heeft de handelaar anno 2006 recht op 3 hernieuwingen van de huurovereenkomst.

 

Bijzondere regels inzake pacht

Pachtovereenkomsten moeten ook minimaal voor de duur van 9 jaar worden aangegaan

Bovendien zal de pachter steeds de hernieuwing van de pachtovereenkomst kunnen aanvragen.

 

Overschrijving op het hypotheekkantoor

Huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor een duur van meer dan 9 jaar, moeten anno 2006 worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenstelbaar te zijn aan derden, zoals een koper.

 

2747.com / law / lease / duration

contact

Burgerlijk recht

.

Belgium

Low cost juridische adviesverlening

De duur van een huurovereenkomst

Een huurcontract betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder wordt normaal geacht te zijn aangegaan voor 9 jaar, tenzij het een contract van korte of zeer lange duur is.

1. Meestal bedraagt de duurtijd van een huurovereenkomst 9 jaar

2. Soms laat een verhuurder een huurder na het verstrijken van de duurtijd van de overeenkomst toch nog in het eigendom

3. Een pacht en een handelshuur moeten volgens de wet voor minimaal 9 jaar worden aangegaan

4. Een woninghuurovereenkomst wordt normaal gezien aangegaan voor 9 jaar

5. Het is mogelijk een woninghuurovereenkomst aan te gaan voor een periode van minder dan 3 jaar

6. Alle huurovereenkomsten kunnen worden aangegaan voor een periode van maximaal 99 jaar

7. Behalve bij pacht, handelshuur of woninghuur mag een huurovereenkomst voor onbepaalde termijn worden aangegaan

8. Huurder en verhuurder kunnen bij onderlinge overeenkomst een einde stellen aan de huur

Een huurovereenkomst kan ook worden aangegaan voor een onbepaalde duur.

Zie ook: HUUR - opzeg - hernieuwing

Zie ook: VERKOOP - opzeg