Huurovereenkomsten van onbepaalde duur

Het is mogelijk een huurovereenkomst van onbepaalde duur aan te gaaan. In de huurovereenkomst zal dan een opzegregeling voorzien worden voor huurder en verhuurder.

Bij 3 soorten huurovereenkomsten zal de huurovereenkomst ook al werd zij aangegaan voor onbepaalde duur, toch geacht worden te zijn aangegaan voor een volgens de wetgever vastgestelde termijn, namelijk:

- De huurovereenkomst aangeaande de hoofdverblijfplaats van de huurder (9 jaar)

- De huurovereenkomst van de handelaar die in rechtsreeks contact staat met het groot publiek (9 jaar)

- De huurovereenkomst betreffende een landbouwbedrijf (9 jaar)

Toch moet men hierbij goed opletten. Deze door de wetgever opgelegde termijn is enkel opgelegd ter bescherming van de huurder. De verhuurder zal zich dus aan de overeenkomst moeten houden en zal zich niet kunnen beroepen op de door de wetgever opgelegde termijn ter bescherming van de huurder.

Low cost juridische adviesverlening

Woninghuurovereenkomsten

In bijna alle woninghuurovereenkomsten wordt gezet dat ze zijn aangegaan voor een termijn van 9 jaar. Dit is de zogenaamde 3-6-9. Het is niet omdat de huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 9 jaren dat ze ook zolang zal duren. Er zijn immers opzegmogelijkheden. Voor de huurder zijn die quasi onbeperkt, maar voor de verhuurder zijn de opzegmogelijkheden eerder beperkt. De voornaamste reden waarom een verhuurder kan opzeggen volgens de wet is dat hij het onroerend goed zelf wenst te gebruiken.

Opzeg van de woninghuurovereenkomst

Normaal verwacht men dat als een welbepaalde looptijd van een contract is overeengekomen, de overeenkomst ook effectief zal eindigen op het overeengekomen tijdstip. De woninghuurwet voorziet in een systeem van automatische verleninging van de huurovereenkomst. "De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend. Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd." Er onstaat dus geen huurovereenkomst van onbepaalde duur.

Handelshuurovereenkomsten

Deze overeenkomsten worden normaal ook aangegaan voor een termijn van 9 jaren bij onderhands geschrift. Nadat deze termijn verlopen is, zal de huurovereenkomst automatisch eindigen. Dit betekent dat de verhuurder de huurder op die dag kan vragen het pand te verlaten. Omwille van praktische overwegingen zal de verhuurder er best aan doen, de huurder reeds vooraf in kennis te stellen van zijn voornemen de huurovereenkomst stop te zetten. Wordt de huurder na de termijn van 9 jaren in het pand gelaten, dan ontstaat volgens de handelshuurwet een huurovereenkomst van onbepaalde duur die door de verhuurder kan worden opgezegd mits een opzegtermijn van 18 maanden te respecteren. Wat de huurder betreft, die zal kunnen opzeggen overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat indien een huurovereenkomst aangegaan is voor onbepaalde duur, deze steeds kan opgezegd worden mits het respecteren van een opzegtermijn die gelijk is aan de periode waarop de huurprijs betaald wordt. Meestal zullen dit maandelijkse betalingen zijn, waardoor de opzegtermijn voor de opzeg die uitgaat van de huurder dus 1 maand bedraagt.

De pacht

Ook een pacht is geen overeenkomst van onbepaalde duur. De pachter zal zich er steeds op kunnen beroepen dat de pacht geacht wordt te zijn aangegaan voor een duurtijd van 9 jaren. Bovendien voorziet de pachtwet in een verplicht systeem van automatische verlenging van de pacht. "Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de huur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar." Aangezien de opzegmogelijkheden voor de verpachter enorm beperkt worden door de pachtwet, zal het eigendom verhuurd blijven aan de pachter zolang deze laatste dat wenst. De eigenaar die op het eigendom zelf een landbouwbedrijf wenst uit te baten kan het systeem van automatische verlening van de pacht doorbreken. De pacht zal echter nooit een huurovereenkomst van onbepaalde duur zijn.

Verhuring van een garage

Deze huurovereenkomst valt niet onder de toepassing van bijzondere wetgeving. Huurovereekomsten aangaande een garage worden regelmatig aangegaan voor onbepaalde duur met een opzegmogelijkheid voor beide partijen waarbij bijvoorbeeld een termijn van 3 maanden opzeg wordt voorzien.

"Binnen het jaar kan de huur niet opgezegd worden, tenzij wegens wanprestatie. Na verloop van één jaar is opzeg mogelijk. Deze bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de eerste der maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven."

2747.com / law / lease / duration

contact