kosten ten laste van de huurder

Voor alle huurovereenkomsten:

Art. 1728ter. Burgerlijk wetboek  § 1. Behalve wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat de aan de huurder opgelegde kosten en lasten in vaste bedragen worden bepaald, moeten ze met werkelijke uitgaven overeenkomen.
Deze kosten en lasten moeten in een afzonderlijke rekening worden opgegeven.
De stukken die van deze uitgaven doen blijken, moeten worden overgelegd.
In het geval van een onroerend goed bestaande uit meerdere appartementen, waarvan het beheer wordt waargenomen door éénzelfde persoon, wordt aan de verplichting voldaan zodra de verhuurder aan de huurder een opgave van de kosten en de lasten doet toekomen en aan de huurder of aan zijn bijzondere gemachtigde de mogelijkheid is geboden de stukken in te zien ten huize van de natuurlijke persoon of op de zetel van de rechtspersoon die het beheer waarneemt.
§ 2. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met paragraaf 1 zijn nietig.
§ 3. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.


Art. 1756  Burgerlijk Wetboek: Het ruimen van putten en van sekreten komt ten laste van de verhuurder, indien niet het tegendeel bedongen is.

 

 

Re: rent of apartment (street) at 2000 Antwerpen, 5th floor, back.

Hereby I let you know that for the months september and october 2002 you still have to pay the provision of the costs of the building.

It's 75 euro each month.

2  x  75 euro  =   150 euro.

Last year the actual cost after taking into account all real costs for the building was higher than the provision, but as you won't stay untill the end of the year and as we will only then make a calculation of the real cost per apartment, It's ok that you pay the 75 euro for each month.

Sincerefully Yours,