Het voorkooprecht van de pachter

De pachtwet voorziet dat de pachter steeds het recht heeft om het eigendom te kopen ingeval de eigenaar het verkoopt.

De eigenaar moet opletten nooit te verkopen dan onder de opschortende voorwaarde van de niet uitoefening van het voorkooprecht door de pachter.

De koper moet er rekening mee houden als een eigendom niet vrij is van pacht, hij een eigendom koopt waarop een pachter zit, met alle gevolgen vandien.

Zie ook: HUUR - voorkooprecht

Volgende bladzijde >>

Mijnheer, Mevrouw of Mijnheer en Mevrouw,


Betreft :    Verkoop - een woonhuis te (gemeente en straat). Eigendom van.


Ik werd gelast met het opstellen van de akte van verkoop van het in rubriek vermeld perceel grond.
De eigenaar meldt mij dat hij U voormeld perceel verpacht heeft.
Ik heb de eer U hierbij te wijzen op het feit dat U bij huidige verkoop een recht van voorkoop in Uw hoedanigheid van pachter heeft, op basis van de Pachtwet.
In bijlage vindt U een kopie van het uittreksel van de verkoopsovereenkomst met de voorwaarden der verkoop.
Gelieve mij zo spoedig mogelijk te laten weten of U al dan niet van uw voorkooprecht gebruik wenst te maken.

Inmiddels groet ik U, Mijnheer, Mevrouw of Mijnheer en Mevrouw, met de meeste hoogachting.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com