Handboek algemeen huurrecht

Huur en aanverwante rechtstakken

Wonen en huren en de grondrechten

Het grondrecht op behoorlijke huisvesting
Het statuut van de gezinswoning
Privéleven, gezinsleven en huur
Huur en de Antidiscriminatiewet

Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest

Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Wooncode

Bodemsaneringsdecreet

De wettelijke en decretale voorkooprechten


Administratiefrechtelijke aspecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Huur en verzekeringen

De brandverzekering en de complementaire waarborgen
De eigenaar-verhuurder en de brandverzekering
De huurder en de brandverzekering

Fiscale aspecten

 De registratie van de huurovereenkomst

Onroerende verhuur en de B.T.W.

Fiscale gevolgen van de huurovereenkomst op het vlak van de personenbelasting
De personenbelasting op het onroerend inkomen
De onroerende voorheffing

Gewestelijke maatregelen tegen leegstand en verkrotting