Handboek algemeen huurrecht

Verjaring en rechtspleging inzake huur

Verjaringsregels bij huur
Verjaring van de vordering tot betaling van de huurprijs
Verjaring van de vordering van de verhuurder met betrekking tot achterstallige indexaanpassingen
Vordering tot terugbetaling van de te veel aangerekende huur

Bevoegdheid
Materiele bevoegdheid: de Vrederechter
Territoriale bevoegdheid: van de ligging van het goed

Oproeping in verzoening
Verplichte voorafgaande oproeping ter minnelijke schikking:
A. Toepassingsgebied
B. Sanctie
C. Rechtspleging

Facultatieve voorafgaande oproeping ter minnelijke schikking:
I. Algemeen, II. Handelshuur

Procedure op verzoekschrift
Inleiden van de procedure
UItbreiding of wijziging van de eis
Tegeneis
Bewijs en onderzoeksmaatregelen
Kosten
Vonnis en voorlopige uitvoerbaarheid
Rechtsmiddelen: I. verzet, II. hoger beroep


De uithuiszetting van een huurder