Handboek algemeen huurrecht : Verjaring en rechtspleging inzake huur

Verjaring van de vordering van de verhuurder met betrekking tot achterstallige indexaanpassingen

Artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek (gewijzigd bij wet van 29 december 1983).

Verjaringstermijn van 1 jaar, die kan worden gestuit.

De wetgever heeft met die korte verjaringstermijn de huurder willen beschermen tegen de verhuurder die geruime tijd zou wachten om de verschuldigde indexaanpassingen op te eisen.

Het vertrekpunt van de éénjarige verjaringstermijn dient te worden bepaald op het ogenblik dat de huurprijsaanpassing eisbaar wordt of gevraagd kan worden overeenkomstig artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.