law - lease - health - 2007

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2007, worden de bijlagen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007 vervangen door de bijlagen die hierna volgen :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


(Bron: Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007)

Dit is dus om het echt verwarrend te maken

In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2007 is het uitvoeringsbesluit van de Koning in datum van 4 mei 2007 verschenen.

In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007 is een erratum verschenen. In dat erratum wordt een andere inhoud gegeven aan de bijlagen (zoals die door de Minister van Justitie Laurette Onkelinckx zijn vastgelegd.

Bovendien blijkt de tekst van die bijlagen in het staatsblad oncopieerbaar gemaakt, terwijl iedere verhuurder die tekst nodig heeft. Dus dan kan hij al die bladzijden gaan overtypen. Wat is dit??? Strafstudie??? Oplossing: de betreffende pagina's van het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007 werden geprint en vervolgens gescand in PDF formaat. Voorlopig werd dit enkel gedaan voor woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.