law - lease - health - 2007

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek
Gelet op ....

Art. 1
De bijlagen bedoeld in artikel 11bis, § 2, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden opgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde modellen.


Art. 2 : Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Art. 3 : Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage Huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Vlaamse Gewest

Bijlage: Huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest