Jachtpachtovereenkomst

Volgens het Belgische recht anno 2006 is de jachtpachtovereenkomst een overeenkomst waarop de algemene regels inzake contractenrecht van toepassing zijn, en niet de rechtsregels inzake de huur.

Een van de gevolgen hiervan is dat artikel 1743 BW niet van toepassing is bij de overdracht van het onroerend goed.

Een verkoper moet een jachtpachtovereenkomst eerbiedigen. Doet hij dit niet, dan begaat hij een contractuele fout.

Bij de verkoop van het onroerend goed waarop de verkoper een jachtpachtovereenkomst heeft toegestaan, moet de eerbiediging van de jachtpachtovereenkomst worden bedongen.

Eventueel kan de begunstigde van het pachtpachtrecht tussenkomen en afstand doen van zijn recht.

Het staat partijen ook vrij het geval van de overdracht van het onroerend goed  te regels bij het sluiten van de jachtpachtovereenkomst.

Topic : Notarieel bestuursrecht - Jacht