VOORWAARDEN VAN DE ERFPACHT

1. Begin van de erfpacht

De juiste datum van het in voegetreden van de erfpacht zal zijn: heden, XXXXXXX

2. Duur

De erfpacht wordt gesloten voor een termijn van dertig jaar te rekenen van het definitief worden van het erfpachtcontract. Op het einde van deze termijn zal de erfpacht van rechtswege en zonder opzeg vervallen. Hij mag evenwel in gemeen overleg tussen partijen hernieuwd of verlengd worden.

3. Prijs

Als erkenning van het eigendomsrecht van de vereniging-eigenares, zal de vereniging-erfpachtster een som van XXXXXXX per jaar aan de vereniging-eigenares moeten betalen, en dit door middel van twee schijven van XXXXXX te betalen telkens op XXX en XXX, en voor de eerste maal op XXXXXX.

Gemelde erfpachtvergoeding is jaarlijks indexeerbaar in de maand januari en voor de eerste maal in januari XXXX
De berekening geschiedt als volgt: de oorspronkelijke erfpacht-vergoeding vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door de basisindex.

De basisindex is het indexcijfer van de maand XXXXXX, tezij XXXXXXX.

Ingeval van laattijdigheid van betaling, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van twaalf procent per jaar.

4. Bestemming

Het in erfpacht gegeven goed is uitsluitend bestemd tot het onderbrengen van een school die tot doel zal hebben, het versterken van onderwijs met aanverwante activiteiten, zoals bepaald door de wet, doch overeenkomstig de leer en de geest van de rooms-katholieke kerk. Iedere wijziging aan die bestemming of de normen ervan, zal voor gevolg hebben dat de erfpacht van rechtswege, zonder opzeg zal verbroken worden en dit zonder enige vergoeding ten voordele van de ingebreke zijnde erfpachtster.

5. Gebruik, onderhoud , herstellingen, lasten

De erfpachtster neemt ten hare laste en dit voor de duur van haar erfpacht:

a) alle belastingen, taksen en andere lasten die het verpachte goed thans bezwaren of in de toekomst zullen bezwaren, onder meer de verhoging van de taks tot vergoeding van de successierechten die het gevolg zou zijn van aangebrachte verbeteringswerken of het oprichten van nieuwe gebouwen;

b) alle gewone en buitengewone herstellings- en onderhoudswerken die nodig zijn om de gebouwen gegrepen in de erfpacht in stand te houden.

6. Verbeteringen - nieuwe gebouwen

Het staat de erfpachtster vrij verbeteringen aan de bestaande gebouwen aan te brengen of nieuwe gebouwen op te richten, indien ze noodzakelijk zijn om haar doel van onderwijsinstelling te volbrengen, volgens de gangbare en wettelijke voorschriften terzake.

Vooraleer tot het oprichten van nieuwe gebouwen over te gaan, dienen de plannen aan de vereniging-eigenares voorgelegd te wordenn ter goedkeuring.

7. Doorgangen

De zusters van de vereniging syb. 1 komen, zolang zij in het eigendom aangeduid op het plan sub A wonen, een recht van doorgang naar de XXXXXXstraat en de XXXXXstraat, te voet of met een vervoermiddel.

8. Einde van de erfpacht

Bij het einde van de erfpacht, zal de vereniging-eigenares een

9. Verzekering

De erfpachtster is verplicht de in pacht gegeven gebouwen voor hun volle waarde en tegen brand- en andere risico's te laten verzekeren voor de ganse duur van de erfpacht, bij een door de vereniging-eigenares aanvaarde maatschappij. Ze zal het bewijs van de betaling van de verzekeringspremies op ieder verzoek van de vereniging-eigenares moeten voorleggen.

De erfpachtster zorgt tevens voor de verzekering van de eventuele schade aangebracht door de bewoners of gebruikers van het erfpacht B aan de gebouwen

Voor het overige verwijzen partijen naar de wet van tien januari achttienhonderd vierentwintig over de erfpacht.