2747.com - law - lease - model

huurovereenkomst - huis - hoofdverblijfplaats

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :
A.
Hierna genoemd "de eigenaar".
B.

Hierna genoemd "de huurder".
Is er overeengekomen wat volgt :
I. VOORWERP VAN DE HUUR :
De eigenaar geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt :II. DUUR :
Het huurceel wordt aangegaan voor een termijn van negen jaar, ingaande op

om te eindigen op
Indien na voormelde termijn de huurder in het bezit van het gehuurde goed gelaten wordt, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.
Nochtans kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de wet inzake de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder; de huurder van zijn kant kan de huurovereenkomst insgelijks beëindigen overeenkomstig artikel 3 van zelfde wet.
Ingeval van verkoop of eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, heeft de verkrijger het recht aan tegenwoordige overeenkomst een einde te stellen overeenkomstig artikel 9 van de wet hiervoren vermeld.
III. HUURPRIJS :
Deze verhuring is toegestaan en aanvaard mits de basishuurprijs van

per maand, betaalbaar op voorhand de eerste van iedere maand en wordt als draagbaar beschouwd, dit wil zeggen dat de huurder moet zorgen dat het overeenstemmend bedrag in het bezit komt van de verhuurder zonder dat deze laatste zich naar de woonst van de huurder dient te begeven.
De huurprijs is gebonden aan de index van de consumptieprijzen aan de verbruiker volgens de formule :

basishuurprijs x nieuw indexcijfer = aangepaste huurprijs
aanvangsindexcijfer

Het "nieuw indexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die aan de huuraanpassing voorafgaat. Het "aanvangsindexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten.
Deze aanpassing zal gebeuren telkens op de eerste van de maand die volgt op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, namelijk voor de eerste maal de eerste

en vervolgens ieder jaar telkens de eerste
De huurprijs zal echter nooit lager mogen zijn dan deze thans bepaald.
De aangepaste huurprijs waarvan hiervoor sprake zal automatisch aan de verhuurder verschuldigd zijn zonder voorbericht vanwege deze laatste. Afstand van deze binding vanwege de verhuurder moet blijken uit een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van zijnentwege en niet uit het louter feit dat hij gedurende een zekere tijd zou nalaten achterstallige huuraanpassingen op te vorderen, of zelfs eigenhandig kwijtschriften zou opstellen voor ontvangst van niet-aangepaste huurgelden.
IV. BESTEMMING VAN HET GEHUURDE GOED :
De goederen, voorwerp dezer, zijn verhuurd als private woning.
Gezegde bestemming van het verhuurde goed maakt een essentiële voorwaarde uit van huidige huurovereenkomst.
Indien de huurder aan voormelde lokalen een andere bestemming zou willen geven, zal hij voorafgaandelijk schriftelijk toelating van de eigenaar moeten bekomen.
V. UITVOERING VAN WERKEN :
De huurder zal geen enkele wijziging aan het gehuurde goed mogen brengen zonder te voren de schriftelijke toelating van de eigenaar te hebben verkregen en ingeval er werken zouden toegestaan en uitgevoerd zijn, zullen de plaatsen bij het einde of bij opzegging van het huurceel in hun oorspronkelijke staat moeten hersteld worden, of indien de eigenaar het verkiest, zullen de uitgevoerde werken zijn eigendom blijven, dit alles op kosten van de huurder en zonder enige vergoeding vanwege de eigenaar.
De eigenaar weert elke verantwoordelijkheid af voor het geval er een ongeluk moest gebeuren ingevolge het uitvoeren der werken door de huurder.
De huurder heeft geen verhaal tegen de verhuurder, noch enig recht op vergoeding, ingeval van onderbreking van de levering van water, gas of electriciteit, welke er de oorzaak ook van weze.
De huurder zal de uitvoering van alle werken moeten toelaten die de eigenaar nuttig zou oordelen gedurende het huurceel aan het eigendom uit te voeren, zonder hieromtrent enige vergoeding of vermindering van huurprijs te kunnen eisen, zelfs indien de werken meer dan 40 dagen duren.
VI. ONDERHOUD :
Buiten het onderhoud en de huurherstellingen door de wet aan de huurder opgelegd, zal deze gehouden zijn de gebroken of gebarsten ruiten te vernieuwen, zelfs wanneer zij zouden gebroken worden door heirkracht of onvoorziene voorvallen, zo ook de binnenschildering, behangpapier, sloten, rolluiken, zonneblinden, de gas- electriciteits- en waterinrichtingen, centrale verwarmingsinrichtingen, de pomp, de riolen en wateraflopen te onderhouden, de schouwen minstens eens per jaar te doen vegen.
Hij zal de regenput doen kuisen en de collector-aalput doen ruimen telkens dat zulks nodig zal zijn, evenals bij het verlaten van het gehuurde. De huurder zal gehouden zijn alle schade door regen, wind of anderszins aan het eigendom veroorzaakt te vergoeden, indien hij nagelaten heeft op tijd en stond de eigenaar in kennis te stellen van de herstellingen die deze laatste te verrichten had, hij staat in voor alle schade veroorzaakt door verstopping of bevriezing der waterinrichtingen en centrale verwarmingsinrichtingen.
De eigenaar behoudt zich het recht voor het eigendom zo dikwijls te bezoeken als hij nodig oordeelt, om na te gaan of het goed wordt onderhouden of dit te laten onderzoeken door gelijk welke personen welke hiervoor door hem zouden aangesteld zijn.
VII. LASTEN EN TAKSEN :
Alle lasten en taksen slaande op het verhuurde goed zijn ten laste van de huurder, ter uitzondering van de onroerende voorheffing die ten laste blijft van de eigenaar.
Het verbruik, huren van meters, taksen, in verband met gas, elektriciteit en water zijn voor rekening van de huurder, evenals alle kosten van verwarming.
VIII. OVERDRACHT VAN HUUR OF ONDERVERHURING :
Het is de huurder verboden het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk voort te verhuren of zijn huur aan anderen af te staan, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar en zonder dat de huurder zich kan beroepen op een stilzwijgende toestemming.
IX. VERZEKERING :
De huurder dient een verzekering af te sluiten tegen brandschade en alle andere huurrisico's met inbegrip van het verhaal van de eigenaar en van de geburen.
Desgewenst zal hij jaarlijks de betaling der premie dienen te bewijzen.
De huurder dient een bijvoegsel aan de polis te laten hechten waarbij de verzekeringsmaatschappij de verbintenis aangaat de ontbinding of de nietigheid van het kontrakt, om welke reden ook, niet te zullen inroepen, dan na de eigenaar ten minste 14 dagen op voorhand per aangetekend schrijven te hebben verwittigd.
X. BORGSOM :
De huurder zal als waarborg voor de huur, de som van


plaatsen op een geïndividualiseerde rekening ten name van de huurder bij

De door het aldus geplaatste bedrag opgebrachte intrest wordt gekapitaliseerd.
Door het enkel feit van de plaatsing verkrijgt de verhuurder, voor elke schuldvordering, wegens de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen door de huurder en/of ingeval van het niet terugbezorgen der sleutels, een voorrecht op het actief van de rekening.
Over de waarborgrekening, zowel hoofdsom als intresten, kan niet worden beschikt dan ten bate van de ene of de andere partij, mits, ofwel een schriftelijk akkoord opgemaakt na het sluiten van de overeenkomst, ofwel een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van de uitgifte van een rechterlijke beslissing, wordt voorgelegd.
XI. VOORTIJDIGE VERBREKING :
Ingeval van voortijdige verbreking (niet ingeval van geldige opzeg) van het huurceel door de schuld van de huurder, dient deze - benevens alle kosten en uitgaven die daaruit voortvloeien en benevens de vervallen huur en alle kosten voortspruitende uit onderhavig kontrakt - 6 maanden huur te betalen ten titel van schadevergoeding en kosten van wederverhuring.
XII. AANPLAKBILJETTEN - BEZICHTIGING :
Gedurende de laatste 3 maanden voor het verstrijken of de verbreking van de overeenkomst of ingeval van verkoop van het gehuurde goed, heeft de eigenaar het recht alle gewenste aanplakbiljetten aan te brengen; gedurende deze periode dient de huurder te gedogen dat belangstellenden telkens gedurende de eerste 3 dagen van de week tussen 15.00 en 18.00 u., het eigendom komen bezichtigen.
XIII. VARIA :
1. De verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien verbinden op hoofdelijke en ondeelbare wijze eigenaar en huurder, hun erfgenamen en rechthebbenden ten welke titel ook.
2. De partijen komen overeen dat er op tegenspraak en op kosten van de huurder, op eerste verzoek van de verhuurder of van de huurder, een omstandige plaatsbeschrijving zal opgemaakt worden, gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn of ten laatste gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden.
Worden in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen aangebracht, dan kan elke partij eisen dat op tegenspraak en op kosten van de huurder een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
XIV. ONTEIGENING :
Ingeval van gehele of gedeeltelijke onteigening van het verhuurde goed zal de huurder geen verhaal hebben tegen de eigenaar. Hij zal zich tevens onthouden aan de onteigenende overheid vergoedingen te vragen die in mindering zouden kunnen komen van de vergoedingen door de verhuurder gevraagd of bekomen.
XV. BIJZONDERE VOORWAARDEN :Alle zegels, registratierechten, kosten van opstel of boeten van deze overeenkomst, zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
Aldus in drie exemplaren opgemaakt te
Elk der partijen verklarende een exemplaar ontvangen te hebben.