2747.com - law - lease - model

ONDERGETEKENDE :

Nemen in huur van ... te ..., te rekenen vanaf
- een garage gelegen te ...
voor zijn wagen ...
De maandelijkse huurprijs bedraagt ... euro
Daarenboven verplichten de huurders zich een borg te storten van ... euro welke van rechtswege aan de eigenaar toekomt bij niet vervulling der verplichtingen van de huurders of ingeval van het niet terug bezorgen der sleutel(s). De gestorte borgsom zal geen intrest opbrengen.
De huurprijs is gebonden aan de index van de consuptieprijzen aan de verbruiker volgens de formule :
basishuurprijs x nieuw indexcijfer = aangepaste huurprijs
aanvangsindexcijfer
Het "nieuw indexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die aan de huuraanpassing voorafgaat.
Het "aanvangsindexcijfer" is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten.
Deze aanpassing zal gebeuren telkens op de eerste van de maand die volgt op de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst, namelijk voor de eerste maal de eerste en vervolgens ieder jaar telkens de eerste De huurprijs zal echter nooit lager mogen zijn dan deze thans bepaald.
De aangepaste huurprijs waarvan hierboven sprake zal automatisch aan de verhuurder verschuldigd zijn zonder voorbericht vanwege deze laatste. Afstand van deze binding vanwege de verhuurder moet blijken uit een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van zijnentwege en niet uit het louter feit dat hij gedurende een zekere tijd zou nalaten achterstallige huuraanpassingen op te vorderen, of zelfs eigenhandig kwijtschriften zou opstellen voor ontvangst van niet-aangepaste huurgelden.
Binnen het jaar kan de huur niet opgezegd worden, tenzij wegens wanprestatie.
Na verloop van één jaar is opzeg mogelijk.
Deze bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de eerste der maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven.
De huur is betaalbaar de eerste van iedere maand op voorhand ten huize van de eigenaar of door storting op de rekening bij ... nr. ..-...-.. op naam van ... te ..., ... .
Op kosten van de huurder, zal op eerste verzoek van de verhuurder of van de huurder een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt worden, gedurende de tijd dat de plaatsen niet gebruikt zijn of ten laatste gedurende de eerste maand dat zij gebruikt worden.
De huurder verklaart de sleutel(s) ontvangen te hebben.
..., op ....