Verzoekschrift inzake huur van goederen

Mevrouw, Mijnheer de Vrederechter,

Verzoekers, (hier alle eigenaars vermelden met naam, voornaam en adres)

geven U eerbiedig te kennen :

dat zij bij (mondelinge-schriftelijke-onderhandse-geregistreerde) huurovereenkomst dd. ... een

(appartement-woning-studio) gelegen te ... verhuren aan (hier alle huurders vermelden met naam, voornaam en adres, woon- en/of verblijfplaats)

voor een duur van ... (duur huurcontract vermelden), met aanvang op ... (begindatum huurovereenkomst)

mits een maandelijks te betalen basishuurprijs van ...,- euro;

dat de thans te betalen (geindexeerde) huurprijs ...,- euro per maand bedraagt;

dat de huurders nalaten de maandelijkse huurprijs te betalen en dat de huurachterstal thans ...,- euro bedraagt voor de maanden ...

dat de huurders op ... aangetekend werden aangemaand hun achterstal aan te zuiveren, doch zonder resultaat.

(Volgende paragraaf letterlijk overnemen in Uw verzoekschrift)

Bij toepassing van de woninghuurwet bevat huidig verzoekschrift volgende tekst : "De huurder kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning bij de griffie, binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte".

OM DEZE REDENEN WORDT BELEEFD VERZOCHT AAN MEVROUW/MIJNHEER DE VREDERECHTER VAN HET KANTON ...

Voornoemde eigenaar(s) en huurder(s) op te roepen voor Uw zetel teneinde :

de huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te ... ontbonden te horen verklaren ten laste van de verwerende partij, deze dienvolgens te horen veroordelen om het voornoemd pand te verlaten, te ontruimen en ter vrije en volledige beschikking te stellen van de eisende partij binnen de termijn van één maand na de betekening van het tussen te komen vonnis, op straffe van uitdrijving;

verwerende partij te horen veroordelen tot betaling aan de eisende partij van de som van ...,- euro uit hoofde van achterstallige huur tot en met de maand ..., te vermeerderen met de eventueel in de loop van het geding te vervallen termijnen, en tot betaling van de som van drie maand wederverhuringsvergoeding, zijnde ...,- euro, beide bedragen te vermeerderen met de gerechtelijke rente;

gedaagde(n) te veroordelen tot afgifte van de sleutels of tot betaling van een tegenwaarde van 100,- euro; eisende partij voorbehoud te verlenen betrekkelijk eventuele huurschade; verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op ...,- euro (kosten rolstelling en attest van woonst);

eisende partij te machtigen om de huurwaarborg, meer de inmiddels vervallen rente, in ontvangst te nemen, deels te compensatie van voornoemde schuld.

Dit alles bij vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.

Met eerbied,

Plaats, datum en handtekening van alle eigenaars

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht