Pachtwet
§ 11. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter
.....
Art. 53. Als niet bestaande, wordt beschouwd elke overeenkomst waarbij de pachter vooraf, geheel of ten dele afstand doet van het recht van voorkoop. Gedurende de pacht kan de pachter evenwel van dit recht afstand doen op de wijze bepaald in artikel 14, tweede lid.

Commentaar

Men moet heel voorzichtig zijn met een pachter die beweert afstand te doen van het recht van voorkoop. Zelfs een geschreven brief, ondertekend door de pachter is niet voldoende.

Men moet van de afstand van het recht van voorkoop best een notariele akte laten maken.