Het voorkooprecht ingevolge verhuring

Het wettelijk voorkooprecht van de pachter

De pachtwet (1988) verplicht de verpachter om een voorkooprecht toe te staan aan de pachter.

 

Het conventioneel voorkooprecht van de huurder

De eigenaar kan een voorkooprecht toestaan aan eender wie. Een huurder kan er een belang bij hebben om een voorkooprecht te hebben.

2747.com / law / lease / preemption

contact

Het opstellen van notariele akten

Notarieel recht

Burgerlijk recht

De pachtwet

Registratierechten

 

 

Het voorkooprecht van de pachter

Wanneer geniet de pachter het recht van voorkoop?

Begunstigden van het recht van voorkoop

De verkoop uit de hand

De openbare verkoping

Verkoop van een deel van het verpachte goed: artikel 50 pachtwet

Het verpachte goed is slechts een deel van het te koop gestelde goed: artikel 50 pachtwet

De overdracht van het recht van voorkoop

Miskenning van het recht van voorkoop

Wanneer geniet de pachter geen recht van voorkoop

De afstand van het recht van voorkoop

Verplichtingen van de voorkoper

Het recht van voorkoop van gewestelijke besturen (ruilverkaveling - ter bescherming van het milieu)

Verantwoordelijkheid van de notaris

1. De pachtwet geeft een recht van voorkoop aan de pachter: HUUR - landbouwbedrijf

2. Iedere eigenaar  kan een voorkooprecht toestaan

3. Het voorkooprecht wordt meestal toegestaan in de huurovereenkomst