Wetboek Registratierechten 

Afdeling IV : Huurcontracten

Artikel 83
anno 2007:

Het recht wordt vastgesteld op 0,20 pct. voor contracten van verhuring, onderverhuring en overdracht van huur van onroerende goederen. Evenwel wordt het voor jacht- en vispacht op 1,50 pct. vastgesteld.

Contracten tot vestiging van erfpacht- of opstalrecht en overdrachten daarvan worden, voor de toepassing van onderhavig wetboek, met huurcontracten en -overdrachten gelijkgesteld.

Dit recht is evenwel niet verschuldigd in geval van toepassing van artikel 140bis.

Wetsgeschiedenis

Artikel 83 : Gewijzigd:
- bij art. 4, W 13.08.1947  (B.S., 17.09.1947),
- bij art. 6, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959)
- en bij art. 63, W 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999).