Wetboek Registratierechten 

Afdeling IV : Huurcontracten

Artikel 83


Artikel 84 : De belastbare grondslag wordt als volgt vastgelegd:

voor huur van bepaalde duur, geldt als grondslag van het voor de duur van het contract of, ter zake overdracht, voor het nog te lopen tijdperk samengevoegd bedrag van huursommen en aan huurder opgelegde lasten;

is zij levenslang of van onbepaalde duur, zo geldt als grondslag het tienvoudig bedrag van de jaarlijkse huurprijs en lasten, zonder dat de belastbare som minder moge zijn dan het samengevoegd bedrag van huurprijzen en aan huurder opgelegde lasten voor de bij de huurakte voorziene minimumduur.

Bij overdracht van huur, wordt het bedrag of de waarde van de gebeurlijk ten bate van de overdrager bedongen prestatiën gevoegd bij de heffingsgrondslag zoals hij hiervoor is bepaald.