huurprijs

Titel I - Registratierecht
Hoofdstuk 3 : Registratieverplichting
Afdeling I : Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen
Artikel 19
Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden:
...
3° a) de akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon;

b) de andere


De registratie van deze huurovereenkomsten is sedert 2007 kosteloos (art. 161 W. Reg.)

De verplichting tot registratie rust uitsluitend op de verhuurder (art. 5bis Woninghuurwet)

Registreert de verhuurder niet, dan krijgt de huurder ruimere opzegmogelijkheden (art. 3 Woninghuurwet)