opzegtermijn

Titel I - Registratierecht
Hoofdstuk 3 : Registratieverplichting
Afdeling I : Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen
Artikel 19
Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden:
...
3° b) de andere dan onder a) bedoelde akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen.4° de processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijke roerende voorwerpen;