huurprijs

Bij programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28.12.2006) werden de woninghuurwet gewijzigd:


« Art. 5bis. - De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder.

 De kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste ».Deze registratie is kosteloos (art. 161 W. Reg.)