Renovatie en de huurovereenkomst

Renovatie door de verhuurder

In principe kunnen burgers vrije overeenkomsten sluiten. Ook aangaande verhuren en renovatie. Inzake woninghuur, handelshuur en pacht zijn er anno 2006 echter dwingende wetbepalingen. In die wetsbepalingen wordt anno 2006 voorzien dat een verhuurder het recht krijgt de huurovereenkomst op te zeggen indien hij zijn eigendom gaat renoveren.

De Woninghuurwet zoals gewijzigd in 1997 bevat een bepaling aangaande de renovatie door de verhuurder. De verhuurder krijgt de mogelijkheid de huurder op te zeggen omdat hij zijn eigendom wil gaan renoveren.

Renovatie door de huurder

In principe kunnen huurder en verhuurder de voorwaarden van hun huurovereenkomst vrij overeenkomen. Zij kunnen alle of welbepaalde verplichtingen van herstelling die volgens het huurrecht ten laste van de verhuurder liggen, ten laste van de huurder leggen.

In de woninghuurwet werd in 1997 een dwingende bepaling ingevoerd die regelt hoe men overeen kan komen dat bepaalde werken door de huurder zullen worden uitgevoerd.

 

Technische normen

Bij renovatie zullen zowel huurder als verhuurder rekening moeten houden met de geldende technische voorschriften inzake elektriciteit

 

De Vlaamse Wooncode

In de Vlaamse Wooncode wordt voorzien dat woningen een bepaalde kwaliteitsnorm moeten halen. (conformiteitsattest). Indien deze norm niet gehaald wordt, kan de eigenaar aangemaand worden om zijn woning te renoveren. Indien hij nalaat dat te doen, kan de overheid de eigenaar dwingen een renovatieovereenkomst aan te gaan. Dit zal inhouden dat er betreffende het eigendom een sociaal beheersrecht tot stand komt wat betekent dat de overheid de woning zelf kan verhuren en aan de eigenaar een globale huurprijs betaald, die lager zal zijn omdat de kosten van de renovatie worden in mindering gebracht.

 

2747.com / law / lease / renovation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht