Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel VIII. - Huur - Hoofdstuk II. - Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Art. 1743 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.

Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Verkoop van een verhuurd eigendom

Verkoop, ruiling, schenking, ... van een verhuurd eigendom, betekent helemaal niet het einde van de huurovereenkomst (tenzij de koper de huur kan opzeggen). Het is huurder en verhuurder toegelaten overeen te komen dat verkoop van het verhuurde eigendom een einde aan de huurovereenkomst zal maken (uitzettingsbeding).

Uitzettingsbeding

Een uitzettingsbeding is een overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarin bepaald wordt dat de huur zal eindigen wanneer de verhuurder het eigendom verkoopt. In deze overeenkomst kan het al dan niet toekennen van schadevergoeding voor de huurder voorzien worden.

Indien in een uitzettingsbeding niets is overeengekomen op gebied van schadevergoeding voor de huurder, voorziet het Burgerlijk Wetboek zelf in een regeling van de schadevergoeding: art. 1744 - art. 1745 en art. 1747.

Eerbiedigingsbeding

Indien de huurovereenkomst geen uitzettingsbeding bevat, zal de verhuurder die verkoopt een eerbiedingsbeding moeten voorzien in de verkoopsovereenkomst. Zoniet komen zijn verplichtingen tegennover de huurder in het gedrag.

Zonder artikel 1743 BW zou de koper immers stellen dat de huurovereenkomst aan hem niet tegenstelbaar is (de koper was immers geen partij bij de huurovereenkomst). Daardoor zou de huurder van de verhuurder schadevergoeding kunnen vorderen omdat hij gestoord zou worden in zijn rustig genot van het gehuurde eigendom.

Vaste datum

Artikel 1743 BW voorziet automatisch in de eerbiediging van de huur door de koper als de huur vaste datum heeft. Dit is een wettelijk opgelegde eerbiediging.

De koper die door de verkoper niet op de hoogte is gebracht van een huurovereenkomst betreffende het verkochte eigendom, kan de verkoper hierop aanspreken. Indien de huur vaste datum heeft zal de koper de huurovereenkomst bovendien moeten respecteren. De schade hiervan zal de koper allemaal op de verkoper verhalen.

Aangezien de huurder de huurovereenkomst steeds kan laten registreren en deze zo vaste datum verkijgt, heeft de verkoper er steeds alle belang bij de koper goed in te lichten aangaande de huurtoestand van het verkochte eigendom en de eerbiediging ervan te bedingen in de verkoopsovereenkomst.

Heeft de huurovereenkomst geen vaste datum voor de vervreemding en heeft de verkoper niet in de eerbiediging van de huurovereenkomst voorzien, dan zou hij kunnen worden aangesproken door zijn huurder.

 

Handelshuurwet, Pachtwet en Woninghuurwet

De diverse bijzondere huurwetten hebben de gemeenrechtelijke regeling van de verkoop van het verhuurde eigendom zoals voorzien in artikel 1743 en volgende van het Burgerlijk Wetboek grondig gewijzigd.

Handelshuurwet: Art. 12 - Pachtwet: Art. 55 - Woninghuurwet: Art. 9

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht