Verkoop van het verhuurde goed

Verkoop uit de hand en vrijwillige of gerechtelijke openbare verkoop

Uitvoerend beslag op een verhuurd onroerend goed

 

2747.com / law / lease / sale

contact

Huurrecht

 

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten

Als een huurovereenkomst geen vaste dagtekening heeft is de nieuwe eigenaar van het verhuurde goed, die de huurders uitzet, niet verplicht hen schadeloos te stellen, omdat de huurovereenkomst hem niet kan worden tegengeworpen en de huurders ten overstaande van hem als gebruikers zonder recht noch titel te beschouwen zijn (Vred. Ninove, 17 januari 1990, R.W., 1990/91, 1205)

 

 De uitgezette huurder kan schadevergoeding vorderen van de vorige eigenaar vermits de verhuurder verplicht is de huurder het ongestoord genot van het verhuurde goed te verschaffen en bijgevolg, in geval van vrijwillige vervreemding, verplicht is aan de verkrijger op te leggen, de lopende huurovereenkomst na te leven

(Cass. 19 oktober 1990, Arr. Cass., 1990/91, 203; Pas. 1991, I, 180).

 

2747.com / law / lease / sale

contact

 

De huurovereenkomst en de verkoop van het gehuurde eigendom

Tussen huurder en verhuurder kan worden overeengekomen wat er zal gebeuren indien de verhuurder het eigendom verkoopt

Inzake handeshuur bedraagt ingeval van verkoop de minimale opzegtermijn 1 jaar

Ingeval van woninghuur met vaste dagtekening heeft een uitzettingsbeding geen enkel effect

Wanneer de huurovereenkomst geen uitzettingsbeding bevat, en een vaste dagtekening heeft zal de koper de huurder niet uit het eigendom kunnen zetten

Het uitzettingsbeding in huurovereenkomsten die geen vaste dagtekening hebben voor de overdracht, krijgt meestal uitwerking

Belgium