Overeengekomen uitzettingsvoorwaarden in het voordeel van de eigenaar zullen niet steeds kunnen toegepast worden

Inzake handelshuur bedraagt de opzegtermijn minimum 1 jaar

Ingevolge de bescherming van de handeshuurwet wordt de uitwerking van een uitzettingsbeding beperkt door de wet ingevolge bepaalde minimale beschermingsvoorwaarden ten voordele van de huurder. Zo zal de koper de handelshuurder slechts kunnen opzeggen ten vroegste mits een opzegtermijn van 1 jaar te respecteren.

Handelshuurwet: 6. Overdracht van het gehuurde goed.
Artikel 12 Handelshuurwet: "Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1, 2, 3 en 4 van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, n jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vr de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft."

Een uitzettingsbeding in een handelshuurovereenkomst kan er als volgt uitzien:

"Ingeval van verkoop of eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, heeft de verkrijger het recht aan tegenwoordige huurovereenkomst een einde te stellen mits de huur een jaar tevoren op te zeggen, zulks binnen de drie maanden van de verkrijging en met duidelijke opgave der reden waarop de opzeg gegrond is, het alles zoals voorzien in artikel 12 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten."

Dit beding overeenkomen in de huurovereenkomst is volledig in overeenstemming met de bescherming die de huurwetgeving aan de handelshuurder geeft. Indien de handelshuurder echter betere voorwaarden wenst, dan moeten deze extra voorwaarden vrij worden overeengekomen met de verhuurder. Niet iedere eigenaar zal echter bereid zijn de handelshuurder een beter bescherming te verschaffen dan diege die de wet reeds verschaft.

Volgende pagina

Om te genieten van deze opzegmogelijkheden is meestal wel vereist dat de huurovereenkomst een uitzettingsbeding bevat

Ingeval de huurder het eigendom nog geen 6 maaanden gebruikt en de huurovereenkomst geen vaste datum heeft verkregen voordat er overdracht van het eigendom was, zal de nieuwe eigenaar de oude huurder gewoon uit het eigendom kunnen uitzetten op staande voet.