Huurovereenkomsten die geen vaste dagtekening hebben, gaan in principe niet over op de nieuwe eigenaar

Dit volgt uit artikel 1743 Burgerlijk Wetboek dat een algemene regeling bevat dat op alle soorten huurovereenkomsten van toepassing is.

"(Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.) Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden."
Bron: artikel 1743 Burgerlijk wetboek.

In de woninghuurwet is een opzegregeling uitgewerkt voor huurovereenkomsten zonder vaste dagtekening die een uitzettingsbeding bevatten

In principe zouden dergelijke overeenkomsten niet tegenstelbaar zijn aan de verkrijger, aangezien ze geen vaste dagtekening hebben. Toch wordt er in een bescherming van de huurder voorzien in artikel 9 Woninghuurwet. Enige vereiste is dat de huurder het eigendom sedert ten minste 6 maanden betrekt.

"Overdracht van het gehuurde goed.
Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder (op de datum van het verlijden van de authentieke akte), zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt.
Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. In dat geval kan de verkrijger evenwel de huurovereenkomst te allen tijde beŽindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, ßß 2, 3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden te rekenen (van de datum van het verlijden van de authentieke akte) tot vaststelling van de overgang van eigendom.
Bron: artikel 9 Woninghuurwet

Volgende pagina

De huurder die zijn hoofdverblijfplaats sinds minder dan 6 maanden in het verkochte gehuurde eigendom heeft, en wiens huurovereenkomst een uitzettingsbeding bevat en geen vaste dagtekening heeft voor de vervreemding, zal door de nieuwe eigenaar op staande voet uit het eigendom kunnen gezet worden, indien dit zo voorzien is in het uizettingebeding. Deze huurder heeft gezien het uizettingsbeding geen contractuele rechten ten aanzien van de vorige eigenaar.