Onderverhuring

Men kan best in een huurovereenkomst opnemen dat een huurder niet mag onderverhuren. De Handelshuurwet bijvoorbeeld voorziet immers dat als het de huurder niet is verboden in de huurovereenkomst, het hel toegelaten is om onder te verhuren.

OVERDRACHT VAN HUUR OF ONDERVERHURING:
Het is de huurder verboden het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk voort te verhuren of zijn huur aan anderen af te staan, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar en zonder dat de huurder zich kan beroepen op een stilzwijgende toestemming.

Belgie