Belgisch Burgerlijk Wetboek

Hoofdstuk V. Gevolgen van de afstamming

Art. 334ter Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

De erkenning waaruit blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, heeft tot gevolg dat degene die het kind erkent, alle voordelen verliest die de andere echtgenoot bij huwelijksovereenkomst heeft toegestaan in het vooruitzicht van een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, evenals de schenkingen welke in die overeenkomst vervat liggen, tenzij die echtgenoot bij een voor notaris verleden akte uitdrukkelijk zijn wil te kennen geeft de bepalingen van de huwelijksovereenkomst geheel of ten dele te handhaven.

De herroeping van de voordelen en van de schenkingen doet geen afbreuk aan de rechten van derden te goeder trouw.

In hetzelfde geval kan de echtgenoot degene die het kind erkent, geheel of ten dele van de erfopvolging uitsluiten, met uitzondering van het erfrecht dat hij krachtens artikel 915bis, § 2, bezit. In alle gevallen waarbij uit de vaststelling van de afstamming blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, gelden dezelfde gevolgen als die welke het eerste lid aan een vrijwillige erkenning verbindt en de echtgenoot kan het recht uitoefenen dat hem bij het derde lid wordt verleend.

(zoals vervangen bij art. 38 W. 31 maart 1987 (B.S., 27 mei 1987).

Commentaar

Ingeval van een overspelig kind kan geraakt worden aan de huwelijksvoordelen. Ratio legis: Daarmee wil de wetgever voorkomen dat goederen van de bedrogen echtgenoot uiteindelijk langs de overspelige mede-echtgenoot om door vererving zouden overgaan naar het in overspel verwekte kind.

Artikel 334ter BW werd niet opgeheven bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006. Deze bepaling wordt nochtans ook discriminerend ten aanzien van de kinderen ervaren.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

In 1987 werd het afstammingsrecht grondig herschreven. Het oude afstammingsrecht was in strijd met het EVRM. (W. 31 maart 1987 (B.S., 27 mei 1987)

Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2006: BOEK I. - PESONEN - Titel VII. Afstamming

Hoofdstuk V. Gevolgen van de afstamming

Art. 334 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

Ongeacht de wijze waarop de afstamming is vastgesteld, hebben de kinderen en hun afstammelingen dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de ouders en hun bloed- en aanverwanten en hebben de ouders en hun bloed- en aanverwanten dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de kinderen en hun afstammelingen.

Art. 334bis Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

Het kind dat tijdens het huwelijk verwekt wordt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot mag in de echtelijke woonplaats niet worden opgevoed dan met toestemming van deze laatste.

Art. 334ter: zie hierboven

Art. 335 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

§ 1. Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat of wiens afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan, draagt de naam van zijn vader, behalve wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk bij een andere vrouw dan zijn echtgenote is verwekt.

§ 2. Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder.

§ 3. Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd. Evenwel kunnen de ouders samen of een van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen. Bij vooroverlijden van de vader of gedurende zijn huwelijk kan die akte niet worden opgemaakt zonder de instemming van de echtgenote met wie hij gehuwd was op het ogenblik van de vaststelling van de afstamming. Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de personen die de verklaring doen, de vaststelling van de afstamming hebben vernomen en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. Van de verklaring wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht