Overspel

Overspel waarbij een kind verwekt geeft de bedrogen echtgeoot de mogelijkheid om zijn huwelijkspartner te onterven, behalve voor wat de gezinswoning betreft.

 

Overspel waarbij een kind verwekt wordt heeft als gevolg dat huwelijksvoordelen die niet eenzijdig kunnen herroepen worden, komen te vevallen.

 

2747.com / law / marriage / adultery

contact

Familierecht

Testamenten

Huwelijksvermogenrecht

Erfrecht

Artikel 334ter Belgisch Burgerlijk Wetboek

De erkenning waaruit blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, heeft tot gevolg dat degene die het kind erkent, alle voordelen verliest die de andere echtgenoot bij huwelijksovereenkomst heeft toegestaan in het vooruitzicht van een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, evenals de schenkingen welke in die overeenkomst vervat liggen, tenzij die echtgenoot bij een voor notaris verleden akte uitdrukkelijk zijn wil te kennen geeft de bepalingen van de huwelijksovereenkomst geheel of ten dele te handhaven.


De herroeping van de voordelen en van de schenkingen doet geen afbreuk aan de rechten van derden te goeder trouw.


In hetzelfde geval kan de echtgenoot degene die het kind erkent, geheel of ten dele van de erfopvolging uitsluiten, met uitzondering van het erfrecht dat hij krachtens artikel 915bis, 2, bezit.

In alle gevallen waarbij uit de vaststelling van de afstamming blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, gelden dezelfde gevolgen als die welke het eerste lid aan een vrijwillige erkenning verbindt en de echtgenoot kan het recht uitoefenen dat hem bij het derde lid wordt verleend.

Zoals vervangen door de Wet 31 maart 1987 (B.S., 27 mei 1987)