law - marriage - change fortune

Sterfhuisclausule

HUWELIJKSCONTRACT KLEINE WIJZIGING
IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN
Op
Zijn voor mij, , Notaris te Antwerpen
VERSCHENEN:VOORAFGAANDE UITEENZETTING.
De heer en mevrouw  

, beiden voornoemd, verklaren:
Dat zij gehuwd zijn voor

Dat ze gehuwd

Na deze uiteenzetting verklaren zij ons, bij toepassing van artikel 1394 van het Burgerlijke Wetboek, de volgende wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel aan te brengen:


"Met toepassing van de artikelen 1461 en volgende van het Burgerlijke Wetboek komen de echtgenoten overeen wat volgt: Bij ontbinding van de gemeenschap zal deze worden verdeeld als volgt: indien huidig stelsel eindigt door het overlijden van één van beide echtgenoten en op voorwaarde dat op dat ogenblik geen procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed werd ingeleid, bekomt de langstlevende echtgenoot ten titel van huwelijksovereenkomst, naar vrije keuze, en dit zowel bij bestaan als bij niet bestaan van afstammelingen:
1/ a. ofwel de volle eigendom,
b. ofwel de volle eigendom van de helft en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft,
c. ofwel het vruchtgebruik op de geheelheid, van
2/ a. alle roerende goederen en/of
b. alle onroerende goederen en/of
c. bepaalde roerende goederen door de langstlevende aan te duiden en/of
d. bepaalde onroerende goederen door de langstlevende aan te duiden van het gemeenschappelijk vermogen.
De langstlevende echtgenoot zal de keuze tussen de mogelijkheden hierboven aangehaald onder de letters 1) a., b.en c. in alle mogelijke combinaties met letters 2) a., b., c. en d. eigenmachtig uitoefenen, en kunnen beslissen zonder inmenging hieromtrent vanwege de andere rechthebbenden van de eerst stervende.
Wanneer de langstlevende echtgenoot zijn keuze niet binnen de vijf maanden na het overlijden van de eerst stervende laat vastleggen in een notariële akte of vastlegt in een aangifte van nalatenschap, gaat men ervan uit dat hij geopteerd heeft voor de toebedeling van de volle eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft van alle roerende en onroerende goederen van het gemeenschappelijk vermogen.
Er wordt daarenboven uitdrukkelijk bedongen dat, ingeval de langstlevende geheel of gedeeltelijk kiest voor rechten in vruchtgebruik, hij/zij ontslagen is van borgstelling en dat dit vruchtgebruik daarenboven, behoudens met zijn/haar toestemming, niet vatbaar is voor omzetting gezien het onder bezwarende titel is toegekend en geen erfrechtelijk karakter heeft."


Deze wijziging heeft derhalve niet de vereffening van het vorige stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot gevolg.
    Partijen hebben op mijn vraag verklaard niet ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
       
BURGERLIJKE STAND
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht van zeven komma vijftig euro (7,50 EUR) betaald op aangifte door notaris Arthur Beuckelaers te Antwerpen-Berchem.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op hogervermelde datum.
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met ons, notaris.