law - marriage - change fortune

HUWELIJKSCONTRACT KLEINE WIJZIGING
IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN
Op twee april
Zijn voor mij, , Notaris te
VERSCHENEN:


A.VOORAFGAANDE UITEENZETTING.
De heer en mevrouw ...-..., beiden voornoemd, verklaren:
Dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te  op .
Dat ze gehuwd zijn onder het stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Joseph De Cleene te Antwerpen op tien september negentienhonderd achtenveertig, welk contract werd gewijzigd ingevolge een akte van wijziging aan hun huwelijkscontract verleden voor notaris  te  op , gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op twaalf januari negentienhonderd achtenzeventig.
B.WIJZIGING HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
Na deze uiteenzetting verklaren zij ons, bij toe-
passing van artikel 1394 van het Burgerlijke Wetboek, de volgende wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel aan te brengen, en dit met ingang vanaf heden:
Artikel 3 van hun voormelde huwelijkscontract, zoals werd gewijzigd ingevolge voormelde akte van wijziging van hun huwelijkscontract verleden voor notaris  te  op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, wordt integraal afgeschaft en vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 3 Onvoorwaardelijk beding van verblijving van het gemeenschappelijk vermogen
Met toepassing van de artikelen 1461 en volgende van het Burgerlijk Wetboek komen de echtgenoten overeen wat volgt: Bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, ongeacht de oorzaak, verblijft de gehele gemeenschap in volle eigendom aan de echtgenote mevrouw DEMOOR Violetta Bernardina Augusta, voornoemd, of haar rechtsopvolgers, dus ongeacht of zij de langstlevende echtgenote is.”
C.SLOTVERKLARINGEN
Voor het overige wordt het oorspronkelijk huwelijksvermogenstelsel integraal behouden.
Deze wijziging heeft derhalve niet de vereffening
van het vorige stelsel of een dadelijke verandering
van de samenstelling van de vermogens tot gevolg.
       Partijen hebben op mijn vraag verklaard niet ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
       Partijen erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.
       BURGERLIJKE STAND
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt zeven komma vijftig euro (7,50 EUR).
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op hogervermelde datum.
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met ons, notaris.