Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels

Artikel 1:  De artikelen 212 tot 226septies, in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bij de artikelen 1 en 8 van de wet van 30 april 1958 betreffende wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, worden vervangen als volgt: (...)

Artikel 2 : Boek III, Titel V, van het Burgerlijk Wetboek “Huwelijkscontract en wederzijdse rechten van de echtgenoten” wordt vervangen als volgt: (...)

Artikel 3 : Overgangsbepalingen

Artikel 4. Opheffings- en wijzigingsbepalingen