Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 september 1976.

De inwerkingtreding van deze bepalingen is in principe 28 september 1976, zijnde 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Vermits de wetten niet beschikken voor het verleden, maar slechts voor de toekomst, zouden slechts de huwelijken van na 28 september 1976 onder het nieuwe huwelijksvermogenrecht vallen.

Maar de wet van 14 juli 1976 voorziet in overgangsbepalingen:  artikel 1 en artikel 2

Slechts in een aantal gevallen zullen dus nog bepalingen uit het oude huwelijksvermogenrecht van toepassing blijven.

Huwelijkscontract