De wet van 14 juli 1976 voorziet in overgangsbepalingen: Artikel 3: Overgangsbepalingen:

Artikel 1 en artikel 2

Artikel 2:

Binnen twee maanden na de datum van de akte, zendt de notaris een uittreksel uit de verklaring bedoeld in artikel 1, 1° en 2°, tweede lid, of een getuigschrift ten blijke dat de wettelijke of bedongen gemeenschap vereffend is, zowel aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bedoeld in § 2 van artikel 1395 als aan de notaris bij wie de minuut van het huwelijkscontract berust, die zich zullen kwijten van de verplichtingen hun door dat artikel opgelegd.