Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek I - Titel V. Het huwelijk

Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan


Wetsgeschiedenis
  Art. 143. <W 2003-02-13/36, art. 3, 015; Ed : 01-06-2003> Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.
  Indien het huwelijk werd aangegaan tussen personen van hetzelfde geslacht, is artikel 315 niet van toepassing.

  Art. 144. <W 19-01-1990, art. 7> Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

  Art. 145. <W 19-01-1990, art. 8> Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank de in het vorige artikel vervatte verbodsbepaling opheffen. (De vordering wordt bij verzoekschrift ingediend, ofwel door beide ouders, ofwel door een van hen, ofwel door de voogd, ofwel door de minderjarige indien de ouders of de voogd niet in het huwelijk toestemmen.) <W 2001-04-29/39, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  De procedure wordt ingeleid tegen een bepaalde dag. De rechtbank doet uitspraak binnen vijftien dagen, de ouders (of de voogd), de minderjarige en de aanstaande echtgenoot opgeroepen en de procureur des Konings gehoord. <W 2001-04-29/39, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  Hoger beroep kan binnen acht dagen na de uitspraak worden ingesteld en het Hof doet uitspraak binnen vijftien dagen. Tegen het vonnis of arrest is geen verzet mogelijk.

  Art. 146. Er is geen huwelijk wanneer er geen toestemming is.

  Art. 146bis. <Ingevoegd bij W 1999-05-04/63, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000> Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

  Art. 147. Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste.

  Art. 148. <W 19-01-1990, art. 9> Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan.
  Die toestemming wordt vastgesteld door de rechtbank waarbij de vordering tot ontheffing van het leeftijd vereiste aanhangig is gemaakt.
  Ingeval de ouders weigeren hun toestemming te geven, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
  Ingeval één van de ouders zijn toestemming weigert te geven, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen indien de weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet verschijnt, wordt geacht niet in het huwelijk toe te stemmen.
  Ingeval één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven en de andere ouder zijn toestemming weigert, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
  Ingeval beide ouders in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven of ingeval zij niet verschijnen, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen.

  Art. 149. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 10>

  Art. 150. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 11>

  Art. 151. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 12>

  Art. 152. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 13>

  Art. 153. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 14>

  Art. 154. (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 15>

  Art. 155. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 155bis. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 156. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 157. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 158. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 159. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 160. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 160bis. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

  Art. 161. Het huwelijk is verboden tussen alle (...) bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. <W 31-03-1987, art. 25>

  Art. 162. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen (broers, tussen zusters of tussen broer en zuster) (...). <W 31-03-1987, art. 25> <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001> <W 2003-02-13/36, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>
  (Lid opgeheven) <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; ED : 21-05-2001>

  Art. 163. <W 2003-02-13/36, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef.

  Art. 164. <W 2003-02-13/36, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen (...). <W 2005-02-13/31, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 05-03-2005>