Het gezamenlijk bestuur van het gemeenschappelijk vermogen

Daden van beschikking in het kader van een gezamenlijke beroepsuitoefening

Bepaalde gewichtige handelingen:

- verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van voor hypotheek vatbare goederen

- verkrijgen, overdragen of in pand geven van een handelszaak of bedrijf

- sluiten, vernieuwen of opzeggen van huurovereenkomsten van langer dan negen jaar en het toestaan van een handelshuur- of pachtovereenkomst

- overdracht of inpandgeving van een hypothecaire schuldvordering

- ontvangen van de prijs van een vervreemd onroerend goed of van de terugbetaling van een hypothecaire schuldvordering en verlenen van opheffing van een hypothecaire inschrijving

- aanvaarding of verwerping van legaten en schenkingen onder beding dat ze gemeenschappelijk zullen zijn

- aangaan van leningen

- aankopen of lenen op afbetaling en aangaan van een persoonlijke lening op afbetaling

- schenken van gemeenschapsgoederen

2747.com / law / marriage / comanagement

contact

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijkscontracten

Zekerheden

Familiaal vermogensrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Een aantal handelingen inzake het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten werd door de wetgever verplicht onderworpen aan de controle van beiden echtgenoten. Het is niet mogelijk in het huwelijkscontract af te wijken van de wettelijke bestuursregeling. Eventueel kunnen de echtgenoten elkaar algemene volmacht geven.

Het principe bij het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen is gelijktijdig bestuur, wat betekent dat iedere echtgenoot alleen alle handelingen kan verrichten voor hun gemeenschappelijk vermogen.

De wetgever heeft voor een aantal belangrijk geachte handelingen voorzien dat de instemming van beide echtgenoten vereist is. Concreet betekent instemmen niet dat beiden het contract moeten ondertekenen. Wel dat de instemming zeker is, wat kan blijken uit de feiten. Bijvoorbeeld een echtgenoot die alleen een onroerend goed heeft aangekocht, terwijl achteraf zijn echtgenote mee de hypothecaire lening heeft aangevaard. Dan wist zij van de aankoop en kan zij geacht worden ermee te hebben ingestemd.