Gehuwd

Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel
Afdeling II. Rechten van de schuldeisers

Art. 1414
   Gemeenschappelijke schulden kunnen zowel verhaald worden op het eigen vermogen van elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen.
   Op het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot mogen echter niet worden verhaald:
    1. de schulden door een der echtgenoten aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, wanneer zij lasten meebrengen die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn;
    2. de interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten;
    3. de schulden door een der echtgenoten aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep;
    4. de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van een der echtgenoten.