De verdeling van de huwelijksgemeenschap

5.Verdeling
Art. 1445 Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2006 sinds 1976:
Indien er een batig saldo is, wordt dit bij helften verdeeld.

Recht van toewijzing bij voorrang bij overlijden

- toewijzing van de gezinswoning (art 1446 BW)
Art. 1446 BW anno 2006 sinds 1976: Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van een der echtgenoten, kan de langstlevende, tegen opleg indien daartoe grond bestaat, zich bij voorrang doen toewijzen een van de onroerende goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.

Recht van toewijzing bij voorrang bij echtscheiding

ingeval van partnergeweld is er een recht van toewijzing van de gezinswoning

Heling

Art. 1448 Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2006 sinds 1976:
De echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt of verborgen gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed.

Kosten

Art. 1449 Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2006 sinds 1976:
Tenzij anders is bedongen, draagt iedere echtgenoot voor de helft bij in de kosten van vereffening en verdeling.

2747.com / law / marriage / communitydivision

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Erfrecht

Fiscaal recht

Notarieel familierecht

Burgerlijk recht

Voorafgaand aan de verdeling van de huwelijksgemeenschap zal deze vereffend worden.