Belastbaarheid van de levensverzekering inzake het successierecht
Echtgenoten gehuwd onder een stelel met gemeenschap van goederen


a. Verruiming van het toepassingsgebied

b. Gehele / halve / geen belastbaarheid van de uitkering

Normaal gezien worden de premies voor de levensverzekering met gemeenschapsgelden betaald.
In dat geval zullen in tegenstelling tot normale uitkeringen ingevolge artikel 8 W. Succ. de uitkeringen slechts ten belope van de helft als fictief actief van de nalatenschap worden belast.


Het is ook mogelijk dat premies van de levensverzekeirng werden betaald met eigen gelden.
In dat geval het volledig uitgekeerd bedrag belast worden als het de eigen gelden van de overledene waren waarmee de premies betaald werden.
Werden de permies betaald met eigen gelden van de langstlevende echtgenoot, dan zal de uitkering ingeval van overlijden totaal niet belastbaar zijn inzake successierechten.


Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

...
Artikel 8 , 4de lid W. Succ. anno 2006:
...
Wanneer de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, worden de sommen, renten of waarden, die aan zijn echtgenoot toevallen ingevolge een door deze echtgenoot afgesloten levensverzekering of contract met vestiging van rente, zomede de sommen, renten of waarden, die hij geroepen is kosteloos te ontvangen ingevolge een contract bevattende een door de overledene of door een derde ten behoeve van de echtgenoot gemaakt beding, geacht als legaat door de echtgenoot te zijn verkregen, tot beloop van hun algeheel bedrag, zo de sommen, renten of waarden werden verkregen als tegenwaarde voor eigen goederen van de overledene, en enkel tot beloop van de helft in al de andere gevallen. Het recht is niet verschuldigd wanneer er bewezen wordt dat de sommen, renten of waarden verkregen werden als tegenwaarde voor eigen goederen van de echtgenoot. De omstandigheid dat het beding wederkerig is, ontneemt daaraan niet de aard van bevoordeling.
....