Huwelijkscontracten anno 2003

Afstammelingen uit een relatie van voor het huwelijk

In 2003 werd in artikel 1388 Belgisch Burgerlijk Wetboek een bepaling ingevoerd die het mogelijk maakt om het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner vrij te regelen bij huwelijkscontract

 

2747.com / law / marriage / contract / Belgie

contact

Huwelijksvermogensrecht

Successierechten

Familierecht

Burgerlijk recht

Artikel 1388 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De echtgenoten mogen niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij noch van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen.
De echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract of bij wijzigingsakte, wanneer op dat tijdstip een van hen één of meer afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie van voor hun huwelijk of die geadopteerd werden voor hun huwelijk, of afstammelingen van de geadopteerden, geheel of ten dele, zelfs zonder wederkerigheid, een regeling treffen over de rechten die de ene in de nalatenschap van de andere kan uitoefenen. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van de ene, om bij testament of bij akte onder de levenden te beschikken ten gunste van de andere en kan in geen geval aan de langstlevende het recht van vruchtgebruik ontnemen van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de eerststervende het gezin tot voornaamste woning diende en van het daarin aanwezige huisraad, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 915bis, §§ 2 tot 4.