Huwelijkscontracten anno 2004

Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht

In artikel 49 van het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt de keuze van de echtgenoten met betrekking tot hun huwelijkscontract beperkt.

De echtgenoten kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:

1) het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
2) het recht van de Staat op wiens grondgebied een van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft;
3) het recht van de Staat waarvan een van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.

 

Belgisch Burgerlijk Wetboek

1389 Belgisch Burgerlijk wetboek gewijzigd als volgt in 2004:

De echtgenoten mogen geen huwelijksvoorwaarden bedingen door eenvoudige verwijzing naar een opgeheven wetgeving. Zij kunnen verklaren een van de stelsels aan te nemen, waarin deze titel voorziet.

 

2747.com / law / marriage / contract / Belgie

contact

Huwelijksvermogensrecht

 

Burgerlijk recht

Internationaal privaatrecht

Wetboek Internationaal privaatrecht anno 2006

Afdeling 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Art. 49 1. Het huwelijksvermogen wordt beheerst door het recht dat de echtgenoten kiezen.

2. De echtgenoten kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:

1 het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
2 het recht van de Staat op wiens grondgebied een van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft;
3 het recht van de Staat waarvan een van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.

Nadere regels inzake de rechtskeuze

Art. 50 1. De rechtskeuze kan worden gedaan voor de voltrekking van het huwelijk of tijdens het huwelijk. Zij kan een eerdere keuze wijzigen.

2. De keuze moet gebeuren overeenkomstig artikel 52, eerste lid.
Zij moet het gehele vermogen van de echtgenoten betreffen.

3. De uit de keuze van de echtgenoten voortvloeiende wijziging van het toepasselijk recht heeft slechts gevolg voor de toekomst. De echtgenoten kunnen anders beslissen, maar mogen de rechten van derden niet schaden.

Recht toepasselijk bij gebreke van keuze

Art. 51 Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt het huwelijksvermogen beheerst: 1 door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
2 bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk;
3 in de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

Recht toepasselijk op de vorm van de keuze van een huwelijksvermogensstelsel

Art. 52 De keuze van een huwelijksvermogensstelsel is naar de vorm geldig indien zij in overeenstemming is ofwel met het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht ten tijde van de keuze, ofwel met het recht van de Staat op wiens grondgebied zij is gedaan. Zij moet ten minste in een gedateerd en door beide echtgenoten ondertekend geschrift worden vastgesteld.
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gebeurt volgens de vormvereisten voorgeschreven door het recht van de Staat op wiens grondgebied de wijziging plaatsvindt.

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Art. 53 1. Onverminderd artikel 52 bepaalt het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht met name: 1 de geldigheid van de instemming met de keuze van het toepasselijk recht;
2 de toelaatbaarheid en de geldigheid van het huwelijkscontract;
3 de mogelijkheid tot, en de omvang van een keuze van een huwelijksvermogensstelsel;
4 of en in welke mate de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel mogen wijzigen, en of het nieuwe stelsel met terugwerkende kracht geldt of de echtgenoten daaraan terugwerkende kracht kunnen geven;
5 de samenstelling van de vermogens en de toekenning van de bestuursbevoegdheden;
6 de ontbinding en de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel, alsmede de regels voor de verdeling.

2. De wijze van samenstelling en van toebedeling van de loten wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied de goederen zich op het tijdstip van de verdeling bevinden.

Art. 54 1. De tegenwerpbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel aan derden wordt beheerst door het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht.
Wanneer evenwel de derde en de echtgenoot van wie hij schuldeiser is, bij het ontstaan van de schuld hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van dezelfde Staat hadden, is het recht van die Staat van toepassing, tenzij: 1 de voorwaarden inzake publiciteit of registratie voorgeschreven door het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen zijn vervuld; of
2 de derde bij het ontstaan van de schuld het huwelijksvermogensstelsel kende of het alleen niet kende wegens zijn eigen onzorgvuldigheid; of
3 de voorschriften inzake publiciteit zijn nageleefd, die in verband met onroerende zakelijke rechten worden voorgeschreven door het recht van de Staat op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen.

2. Het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen bepaalt of en in welke mate een schuld die een van de echtgenoten heeft aangegaan voor de behoeften van het huishouden of de opvoeding van de kinderen, de andere echtgenoot verbindt.
Wanneer echter de derde en de echtgenoot van wie hij schuldeiser is, bij het ontstaan van de schuld hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van dezelfde Staat hadden, is het recht van die Staat van toepassing.

Artikel 1389 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Samen met de invoering van het wetboek internationaal privaatrecht in 2004 werd artikel 1389 Belgisch Burgerlijk wetboek gewijzigd als volgt:

De echtgenoten mogen geen huwelijksvoorwaarden bedingen door eenvoudige verwijzing naar een opgeheven wetgeving. Zij kunnen verklaren een van de stelsels aan te nemen, waarin deze titel voorziet.

Deze tekst vervangt de tekst van artikel 1389 BW die als volgt was sinds 1976: De echtgenoten mogen geen huwelijksvoorwaarden bedingen door eenvoudige verwijzing naar een opgeheven wetgeving of, indien een van hen Belg is, naar een buitenlandse wetgeving. Zij kunnen verklaren een van de stelsels aan te nemen, waarin deze titel voorziet.