schuldeiser
Burgerlijk Wetboek - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Wettelijk Stelsel

Afdeling II. - Rechten van de schuldeisers

Art. 1409. Onverminderd de navolgende artikelen kan een eigen schuld van een der echtgenoten slechts verhaald worden op diens eigen vermogen en inkomsten.

Commentaar - Rechtsleer