schuldeiser
Burgerlijk Wetboek - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Wettelijk Stelsel

Afdeling II. - Rechten van de schuldeisers

Art. 1410. De schulden die krachtens artikel 1406 eigen zijn aan een der echtgenoten, kunnen worden verhaald op het gemeenschappelijk vermogen, in zoverre het verrijkt is door opneming van eigen goederen van de schuldenaar.
  Het bewijs van de verrijking, dat rust op de schuldeiser, kan worden geleverd door alle middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens.