schuldeiser
Burgerlijk Wetboek - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Wettelijk Stelsel

Afdeling II. - Rechten van de schuldeisers

Art. 1412. Dezelfde regels gelden voor de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling van een der echtgenoten of uit een onrechtmatige daad door hem begaan.
  Indien het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is, kunnen deze schulden bovendien op het gemeenschappelijk vermogen worden verhaald ten belope van de helft van zijn netto-baten.